ธุรกิจ Well-being ทางเลือกใหม่สำหรับการลงทุน

HoonSmart.com>>ฝ่ายวิจัยตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยบริษัทจดทะเบียน 129 บริษัท ติดกลุ่มธุรกิจเกี่ยวข้องการยกระดับคุณภาพชีวิต (Well-being) มาร์เก็ตแคปรวมสูงถึง 5 ล้านล้านบาท คิดเป็น 30% ของมาร์เก็ตแคปรวมตลาด สัดส่วนจ้างงานสูง 48% จากบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด นับเป็นโอกาสในการลงทุน ผ่านดัชนี SETWB index เริ่มเผยแพร่ 1 เม.ย.62

ฝ่ายวิจัยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ออกบทวิจัยโดยระบุว่า การมีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากจะช่วยสร้างสังคมที่ดีขึ้นแล้ว ยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ธุรกิจจำนวนมากเกี่ยวข้องโดยตรงกับการยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งชาวไทยและประชากรโลก (ธุรกิจ Well-being) เช่น

ธุรกิจเกษตรและอาหาร ที่มีสายการผลิตเชื่อมโยงไปถึงผู้ผลิตต้นน้ำอย่างเกษตรกร และส่งผ่านไปยังผู้บริโภคทั่วโลกโดยผ่านบริการของธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก ตลอดจนธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ที่ครอบคลุมบริการขนส่งสินค้าและการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพซึ่งสนับสนุนให้ธุรกิจการท่องเที่ยวขยายตัวได้อย่างดี รวมถึงธุรกิจการแพทย์ ที่สร้างเสริมสุขภาพโดยตรงและมีส่วนสำคัญในการสร้างความโดดเด่นให้กับการท่องเที่ยวไทยในฐานะที่เป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ

ธุรกิจ Well-being ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET ไม่รวม mai ข้อมูล ณ สิ้นปี 2561) มีจำนวนรวม 129 บริษัท จากทั้งหมด 605 บริษัท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market capitalization) รวมกันสูงถึง 5 ล้านล้านบาท คิดเป็น 30% ของมูลค่าตลาดโดยรวม ด้วยศักยภาพของบริษัทจดทะเบียนที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องส่งผลให้หลายบริษัทในหลายธุรกิจเป็นบริษัทขนาดใหญ่ในลำดับต้นๆ ของโลก ดังนี้

นอกจากผลโดยตรงต่อการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ Well-being เกือบทั้งหมดอยู่ในภาคบริการและภาคการผลิตที่มีความต้องการแรงงานที่มีทักษะจำนวนมาก ธุรกิจ Well-being ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการจ้างงานรวมกัน 6.8 แสนคน คิดเป็น 48% ของการจ้างงานทั้งหมดของบริษัทจดทะเบียน (SET ไม่รวม mai ข้อมูล ณ สิ้นปี 2560)

ด้วยความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสังคมที่ดี ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงจัดทำดัชนี SET Well-being index (SETWB index) เผยแพร่ 1 เม.ย.2562 ทางเลือกใหม่สำหรับการลงทุนในธุรกิจ Well-being ที่กำลังเติบโตไปพร้อมกับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยได้รับแรงสนับสนุนจากเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลกไปในทิศทางที่ดีขึ้น