UAC ลงนามสัญญาสัมปทานโครงการพลังงานขยะสปป.ลาว

ฯพณฯ คำจัน วงแสนบูน รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงแผนการและการลงทุน สปป.ลาว ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามในสัญญาว่าด้วยการสัมปทานที่ดิน และบ่อขยะเพื่อสร้างโรงงานแปรรูปขยะผลิตเป็นพลังงานทดแทน ระหว่างท่านพูขง บันนะวง หัวหน้าแผนกแผนการและการลงทุน นครหลวงเวียงจันทน์, ท่าน นางวิไลวอน จันทะลาตี หัวหน้าห้องการคุ้มครองและบริหารตัวเมืองเวียงจันทน์, ท่านจันทะลา อินทะลังสี เจ้าเมืองเมืองไซทานี, กิตติ ชีวะเกตุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทแม่บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด, ดร.คำหล้า นากคะวง ประธานบริษัทขวัญเมืองกรุ๊ป และเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศแบง ซัสเทนเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ร่วมลงนามภายใต้บริษัทร่วมทุน Vientiane Waste Management (VWM) เพื่อผลิตพลังงานทดแทนมีกำลังผลิตไฟฟ้า 6 เมกะวัตต์ และขายพลาสติกรีไซเคิลให้กับบริษัทเอกชน ประมาณ 13,200 ตัน/ปี และขายปุ๋ยอินทรีย์เคมีให้กับหน่วยงานภาคเกษตรกรรมของ สปป.ลาว 30,000 ตัน/ปี โดยมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 30 ล้านเหรียญสหรัฐ ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค แม่โขง นครเวียงจันทน์ เมื่อเร็วๆนี้