“พงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริญ” ขาย PPPM ออก 1.77% เหลือ 9.83%

HoonSmart.com>>”พงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริญ” ปล่อยขายหุ้น PPPM กว่า 9.98 ล้านหุ้น หรือ 1.77% เหลือถือหุ้น 9.83%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยนาย พงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริญ จำหน่าย หุ้นของบริษัท พีพี ไพร์ม (PPPM) เมื่อวันที่ 28 มี.ค.2562 จำนวน 9,984,100 หุ้น หรือคิดเป็น -1.77% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้เหลือถือหุ้น 55,388,504 หุ้น หรือคิดเป็น 9.83% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ