‘เมืองไทยประกันชีวิต’ แข็งแกร่ง ฟิทช์ปรับเพิ่มเครดิตเป็น ‘A-‘

HoonSmart.com>>ฟิทช์ฯปรับเพิ่มอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินสากลบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต เป็น ‘A-‘ จาก ‘BBB+’ โครงสร้างธุรกิจ-เงินกองทุน-ฐานะทางการเงินแข็งแรง บริษัทลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มขึ้น คาดมีผลการดำเนินงานที่แข็งแรงต่อเนื่อง

บริษัทฟิทช์ เรทติ้งส์ เพิ่มอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินสากลของ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต (MTL) เป็น ‘A-‘ จาก ‘BBB+’และคงอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินภายในประเทศที่ ‘AAA(tha)’หลังจากฟิทช์พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การจัดอันดับเครดิตธุรกิจประกันภัยเสร็จสิ้นและมีผลบังคับใช้ในเดือนม.ค.2562 เดิมอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินสากลของ MTL ถูกจำกัดจากอันดับเครดิตสากลสกุลในประเทศระยะยาวของประเทศไทย ที่ ‘BBB+’

อันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของ MTL สะท้อนถึงโครงสร้างธุรกิจประกันชีวิตที่แข็งแรง รวมถึงระดับเงินกองทุนมากถึง 379% ณ สิ้นไตรมาส 3/2561 สูงกว่าระดับเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามเกณฑ์ที่ 140% ฐานะทางการเงินที่แข็งแรง ช่วยบรรเทาความเสี่ยงของบริษัทในด้านการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง รวมถึงการที่บริษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับเงินลงทุนรวมทั้งหมดของบริษัท

ฟิทช์มีความเห็นว่าโครงสร้างธุรกิจประกันชีวิตของ MTL อยู่ในระดับแข็งแกร่ง เมื่อเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรม มีเครือข่ายทางธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดในด้านเบี้ยประกันชีวิตรับรวม เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศไทย และยังได้รับการสนับสนุนอย่างใกล้ชิดทางด้านการดำเนินงานและเทคนิคจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ฐานลูกค้าของ MTL ซึ่งมีการกระจายตัวที่ดีกว่าบริษัทประกันชีวิตอื่น บริษัทขยายธุรกิจจากการรับประกันภัยที่มีอัตรากำไรที่ดี ก็น่าจะบรรเทาความเสี่ยงในด้านการกระจุกตัวของช่องทางการขายผลิตภัณฑ์ผ่านธนาคาร และขนาดธุรกิจของบริษัทในต่างประเทศที่ยังคงมีขนาดเล็ก

บริษัทอาจเพิ่มการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นบ้าง จาก ณ สิ้นเดือนมิ.ย.2561 มีสัดส่วนประมาณ 11% จากสิ้นปีก่อนหน้าอยู่ที่ 9% เพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะสั้น และสอดคล้องกับบริษัทประกันชีวิตอื่นในประเทศไทย

อย่างไรก็ตามบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงผ่านการกำหนดนโยบายการลงทุนที่ระมัดระวังและรักษาสมดุลระหว่างผลตอบแทนกับความเสี่ยง และค่าความเสี่ยงของการคำนวณเงินกองทุน อาทิ MTL จะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพที่ดีและมีการกำหนดสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงประเภทต่างๆ อย่างชัดเจน สัดส่วนเงินลงทุนของ MTL ในตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้รัฐวิสาหกิจต่อส่วนทุนของบริษัทยังอยู่ในระดับสูงที่ประมาณ 390% ณ สิ้นไตรมาส 3/ 2561 ฟิทช์คาดว่า MTL จะยังคงมีผลการดำเนินงานที่แข็งแรงต่อเนื่องในระยะปานกลาง