ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้น SP-NP หุ้น LVT ผู้สอบไม่เชื่อมั่นงบ Q3/59

หุ้น LVT ถูกแขวนเครื่องหมาย SP-NP หลังผู้สอบบัญชีไม่ให้ความเชื่อมั่นต่องบการเงินไตรมาส 3/59 ก.ล.ต.อาจสั่งให้บริษัทแก้ไขงบการเงิน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศการขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์บริษัท แอล.วี.เทคโนโลยี (LVT) 20 มี.ค. 2562 และขึ้นเครื่องหมาย NP วันที่ 21 มี.ค. 2562 เหตุผลเนื่องจากผู้สอบบัญชีไม่ให้ความเชื่อมั่นต่องบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ซึ่งสำนักงานก.ล.ต.อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้

ทั้งนี้ เนื่องจาก LVT เป็นบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะยังคงเครื่องหมาย SP ต่อไปจนกว่าบริษัทจะดำเนินการแก้ไขให้พ้นเหตุเพิกถอนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด