“ทวิช -รายย่อย ” เฮ !!! กรมพัฒน์ ฯ รับจดทะเบียนกก. IFEC

ผู้สื่อข่าวรายงานเช้าวันนี้ 8 มี.ค. 2562 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้จดทะเบียน กรรมการใหม่ 6 คน ของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น ( IFEC ) ที่ได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย

1.นายพิชิต สินพัฒนสกุล , 2.นายหาญ เชี่ยวชาญ 3. นายกุดั่น สุขุมานนท์ 4. นายทวิช เตชะนาวากุล , 5. นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย และ 6. น.ส.ประนอม โฆวินวิพัฒน์

ทวิช เตชะนาวากุล

ทั้งนี้ กรรมการ IFEC จะมีทั้งหมด 8 คน คือ

1.พล.ต.บุญเลิศ แจ้งนพรัตน์ 2. นายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูมิ 3.นายพิชิต สินพัฒนสกุล , 4.นายหาญ เชี่ยวชาญ

5.นายกุดั่น สุขุมานนท์ 6. นายทวิช เตชะนาวากุล , 7. นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย 8.น.ส.ประนอม โฆวินวิพัฒน์