TOP คว้าผู้นำโรงกลั่นโลกด้านยั่งยืน 6 ปีซ้อนจาก SAM

HoonSmart.com>>”ไทยออยล์”ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มผู้นำของโลกด้านความยั่งยืน 6 ปีซ้อน ในอุตสาหกรรมการกลั่นและการตลาดน้ำมันและก๊าซของ SAM Sustainability Award 2019 สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติทั้งศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

นายอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ (TOP) เปิดเผยว่า ในปี 2562 บริษัทไทยออยล์ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มผู้นำของโลกด้านความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการกลั่นและการตลาดน้ำมันและก๊าซ (Silver Award) จากการจัดอันดับของ SAM Sustainability Award 2019 ซึ่งเป็นผู้ทำการประเมินความยั่งยืนให้แก่ DJSI แสดงให้เห็นว่าไทยออยล์อยู่ในกลุ่มบริษัทชั้นนำของโลกในอุตสาหกรรมเดียวกันที่บริหารและดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมุ่งเน้นความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

“ไทยออยล์ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มผู้นำมาเป็นปีที่ 6 ติดต่อกันแล้ว ได้รับการยอมรับจาก SAM ว่ามีผลงานโดดเด่นในทุกมิติ จากการพิจารณาของบริษัทขนาดใหญ่ของโลกกว่า 2,686 แห่ง แบ่งออกเป็น 60 อุตสาหกรรม”นายอธิคมกล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ กล่าวว่า การพิจารณาทางด้านมิติเศรษฐกิจ บริษัทฯมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุกต่อความเสี่ยงใหม่ (Emerging risks) ที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคต และมีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ส่วนในมิติสิ่งแวดล้อม ไทยออยล์มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมผ่านนโยบายและแนวปฏิบัติ ซึ่งครอบคลุมทุกกิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าของการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบและผู้รับเหมา การดำเนินการผลิตและการจัดการกากของเสีย การส่งมอบผลิตภัณฑ์ และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ ไทยออยล์ยังได้ขยายการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมสู่บริษัทในกลุ่ม

ส่วนมิติด้านสังคม นอกจากกิจกรรมและโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนต่างๆแล้ว ไทยออยล์ยังได้รับการยอมรับในการดึงดูดความสนใจของผู้มีความสามารถให้มาร่วมงานและเอาใจใส่ดูแลพนักงาน ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในทุกความสำเร็จของบริษัทอีกด้วย

บริษัทไทยออยล์ได้รับการจัดอันดับผู้นำด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซครั้งแรกในเดือนมกราคม 2557 ได้ระดับ Gold Class ซึ่งถือเป็นรางวัลระดับสูงสุดของ RobecoSAM Sustainability Award 2014 และยังคงได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับ Gold Class ติดต่อกันเป็นปีที่สองถึงปีที่ห้าอย่างต่อเนื่อง (2558-2561)