ANAN กวาดกำไรเฉียด 2.5 พันล้าน ก้าวกระโดด 82%

HoonSmart.com>>’อนันดา’ ยิงเข้าเป้า ปี 2561 เก็บเกี่ยวกำไรจากเงินลงขันพันธมิตรลุยคอนโดมิเนียม มากกว่า 2 พันล้านบาท หนุนกำไรโตอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนอสังหาฯที่พัฒนาเองรายได้ลดลง บอร์ดมีมติจ่ายเงินปันอีก 0.1150 บาท อนุมัติออกหุ้นกู้ 35,000 ล้านบาท และหุ้นกู้ด้อยสิทธิ 12,000 ล้านบาท

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ (ANAN)เปิดเผยว่า ปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิ 2,419 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1,091 ล้านบาท คิดเป็น 82% จากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 1,328 ล้านบาท

นายชานนท์ เรืองกฤตยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ กล่าวว่า กำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนจากกิจการร่วมค้า ซึ่งบริษัทมียุทธศาสตร์หลักในการเติบโตธุรกิจผ่านการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมสวนใหญ่ในรูปแบบการร่วมทุนในกิจการร่วมค้ากับพันธมิตรหลักของบริษัท

“ในปี 2561 มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าจำนวน 2,341 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าจำนวน 2,683 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเริ่มรับรู้จากโครงการร่วมทุน 8 โครงการที่สร้างเสร็จและเริ่มโอนระหว่างปี”นายชานนท์กล่าว

อย่างไรก็ตาม รายได้รวมมีจำนวน 10,555 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 2,395 ล้านบาทหรือ 18.5% ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้จาการให้บริการก่อสร้างและการลดลงของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทเป็นผู้พัฒนาทั้งโครงการ ส่วนต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายก็ลดลงตามรายได้

คณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลอีกหุ้นละ 0.1390 บาทเป็นเงิน 463.28 ล้านบาท หลังจากจ่ายระหว่างกาลแล้วหุ้นละ 0.1150 บาท เป็นเงิน 383.29 ล้านบาท รวมทั้งปีจ่ายเงินปันผล 0.2540 บาท รวมทั้งสิ้น 846.58 ล้านบาท

นอกจากนี้บอร์ดยังอนุมัติให้ออกหุ้นกู้ไม่เกิน 35,000 ล้านบาท เพื่อขยายธุรกิจและรองรับการไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดเดิม รวมถึงการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ในวงเงินไม่เกิน 12,000 ล้านบาท