ก.ล.ต.หนุนผู้ลงทุนมีตัวช่วย “วางแผน” จัดสรรการลงทุน

HoonSmart.com >> ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์สนับสนุนให้ผู้ลงทุนมีตัวช่วยด้านการวางแผนจัดสรรการลงทุนและกลยุทธ์การลงทุนที่มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้ลงทุนมีตัวช่วยและทางเลือกในการลงทุนเพิ่มขึ้น ตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากสภาพการณ์ปัจจุบันที่การบริการให้คำแนะนำการลงทุนมีความหลากหลาย ประกอบกับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีอยู่จำนวนมากในตลาดทุน ทำให้ผู้ลงทุนไม่สามารถวิเคราะห์และเปรียบเทียบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ผู้ประกอบธุรกิจที่ให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์เริ่มหันมาเน้นบริการให้คำแนะนำการลงทุนมากขึ้น โดยเฉพาะการให้บริการด้านวางแผนจัดสรรการลงทุน รวมถึงมีการนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุน และเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนได้รับการดูแลอย่างมืออาชีพ

ก.ล.ต.จึงมีแนวคิดเสนอหลักเกณฑ์สนับสนุนให้ผู้ลงทุนมีตัวช่วยด้านการวางแผนการลงทุนที่มีคุณภาพ โดยจะอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สามารถให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนโดยการใช้โปรแกรมส่งคำสั่งโดยอัตโนมัติตามกลยุทธ์การลงทุน (program trading) และการกำหนดแผนจัดสรรการลงทุนแบบพอร์ตโฟลิโอและการส่งคำสั่งซื้อขาย (portfolio advisory with execution) ให้แก่ลูกค้าได้

ในการนี้ ก.ล.ต. จึงเห็นควรยกเว้นใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล และใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำหรับการให้บริการทั้งสองแบบดังกล่าวข้างต้น โดยถือเป็นบริการที่ควบคู่กับการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (incidental to broker) ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจต้องทำความตกลงกับลูกค้าเกี่ยวกับแผนจัดสรรการลงทุนหรือกลยุทธ์การลงทุนซึ่งเป็นการนำเสนอในมุมมอง (house view) ของผู้ประกอบธุรกิจ รวมถึงเงื่อนไขในการซื้อขาย พร้อมกันนั้นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจมีการให้บริการที่ได้มาตรฐาน ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีระบบงานสำคัญในการประกอบธุรกิจ และมีหน้าที่เพิ่มเติม อาทิ จัดให้ลูกค้าเปิดบัญชีแยกต่างหากจากการให้บริการซื้อขายตามปกติ จัดทำข้อตกลงการให้บริการกับลูกค้า

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังเสนอให้ยกเลิกเกณฑ์การให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนโดยลูกค้ายินยอมให้ตัดสินใจแทนในขอบเขตที่จำกัด เพื่อยกระดับการให้บริการดังกล่าวขึ้นเป็นการให้บริการการลงทุนแบบพอร์ตโฟลิโอและการส่งคำสั่งซื้อขาย

ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th/hearing ผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือโทรสาร 0-2033-9660 หรือ e-mail nattasasi@sec.or.th หรือ chanisarab@sec.or.th จนถึงวันที่ 13 มีนาคม 2562