PR9 กำไรวูบ 40% บันทึกคชจ.ขายหุ้นผู้ก่อตั้งต่ำกว่า IPO

HoonSmart.com >> “รพ.พระรามเก้า” กำไรสุทธิปี 61 จำนวน 157 ล้านบาท ลดลง 40% เหตุบันทึกค่าใช้จ่ายส่วนต่างราคาหุ้นขายผู้บริหาร ผู้ก่อตั้งต่ำกว่าราคา IPO เป็นเงินกว่า 111 ล้านบาท ด้านรายได้รวมเติบโต 11% ผู้รับบริการเพิ่มขึ้นทั้งผู้ป่วยนอกและใน บอร์ดอนุมัติปันผล 0.14 บาท/หุ้น

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า (PR9) แจ้งผลประกอบการปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2561 กำไรสุทธิ 157.23 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.25 บาท ลดลง 40% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 262,25 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.44 บาท

สาเหตุที่กำไรลดลง เป็นผลจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 541.7 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวม 19.8% เพิ่มขึ้น 18.7% จาก 456.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวม 18.6% สาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มีมูลค่าสูงเป็นพิเศษ เช่น การบันทึกภาระผูกพันสวัสดิการพนักงานครั้งแรกที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับกรรมการและหรือผู้บริหารที่เป็นผู้ก่อตั้งจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

นอกจากนี้มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share Based Payment) จำนวน 111.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวม 4.1% ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 ให้บันทึกผลต่างระหว่างราคาเสนอขายหุ้นให้กับกรรมการและหรือผู้บริหารที่ก่อตั้งของบริษัท (2.65 บาท/หุ้น) กับราคามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ณ วันที่ให้สิทธิ (11.60 บาท/หุ้น) อ้างอิงจากราคาตลาด ณ วันเริ่มทำการซื้อขาย เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งหากปรับปรุงค่าใช้จ่ายดังกล่าวบริษัทฯ จะมี EBITDA จำนวน 514.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.8% หรือคิดเป็นอัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้รวม 18.8% ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อน

ในส่วนของรายได้รวมในปี 2561 มีจำนวน 2,733.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.3% จาก 2,455.2 ล้านบาท ในปี 2560 โดยมีจำนวนผู้เข้ารับบริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในที่เพิ่มสูงขึ้น 10.8% และ 9.1% ตามลำดับ อกีทั้งรายได้จากผู้เข้ารับบริการผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อครั้งปี 2561 จำนวน 3,453 บาทต่อครั้ง เพิ่มขึ้น 4.4% จาก 3,309 บาทต่อครั้ง ในปี2560 จากการระบาดของโรคท้องร่วงจากไวรัสโรตาในช่วงครึ่งปีแรกของปี2561 และจากการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยที่มีโรคซับซ้อนไปถึงผู้ป่วยต่างชาติ เช่น ชาวเมียนมาร์และชาวจีน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากผลดำเนินงานปี 2561 ในอัตรา 0.14 บาท/หุ้น กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผลวันที่ 8 พ.ค. 62 ขึ้น XD วันที่ 7 พ.ค.62 และจ่ายเงินวันที่ 23 พ.ค.62

สำหรับราคาหุ้น PR ปิดตลาดวันที่ 22 ก.พ.62 อยู่ที่ 11.40 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคาเสนอขายประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) หุ้นละ 11.60 บาท และเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันที่ 30 ต.ค.61 เป็นวันแรก