BBL เสนอดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 9 เดือน 1.625% 7 เดือน 1.375%

ธนาคารกรุงเทพ นำเสนอดอกเบี้ยเงินฝากประจำระยะเวลา 9 เดือน อัตรา 1.625% ต่อปี ระยะเวลา 7 เดือน อัตรา 1.375% ต่อปี และระยะเวลา 4 เดือน อัตรา 1.250% ต่อปี เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้ฝากเงินรายย่อย ตามนโยบายของภาครัฐ อีกทั้งสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยเป็นไปตามเป้าหมาย

นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารได้พิจารณาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำเพื่อนำเสนอให้กับผู้ฝากเงินรายย่อย ระยะเวลาการฝาก 4 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.250% ต่อปี ระยะเวลาการฝาก 7 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.375% ต่อปี และระยะเวลาการฝาก 9 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.625% ต่อปี โดยสามารถนำฝากได้ตั้งแต่วันนี้

“การนำเสนออัตราดอกเบี้ยในระยะเวลาดังกล่าว นับเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับเงินฝากประจำระยะเวลาปกติ 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้ฝากเงินรายย่อย ตามนโยบายของภาครัฐ อีกทั้งสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยเป็นไปตามเป้าหมาย”