บอร์ด IRPC ตั้ง”นพดล ปิ่นสุภา” เอ็มดีใหม่ 1 ก.พ.นี้

IRPC ตั้ง “นพดล ปิ่นสุภา” เอ็มดีใหม่ มีผล 1 ก.พ.นี้

บริษัท ไออาร์พีซี ( IRPC ) แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท วันที่ 15 ม.ค. 2562 มีมติให้แต่งตั้ง นายนพดล ปิ่นสุภา เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท แทนนายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ ที่ขอลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2562 เป็นต้นไป

สำหรับคณะกรรมกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

(1) นายณัฐชาติ จารุจินดา ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
(2) นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ กรรมการบริหารความเสี่ยง
(3) นายวรวัฒน์ พิทยศิริ กรรมการบริหารความเสี่ยง
(4) นายนพดล ปิ่นสุภา กรรมการบริหารความเสี่ยง