BGRIM สนับสนุนการเรียนรู้ของเยาวชนไทย

ปรียนาถ สุนทรวาทะ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) และวณโศภิน เกษมศรี ณ อยุธยา Vice President office of Chairman ร่วมสนับสนุนการเรียนรู้ของเยาวชนไทย มอบเครื่องปรับอากาศ มูลค่า 429,800 บาท ให้กับสำนักงานวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว โดยมีวัลยา วัฒนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว, วิศาล กองเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ,สุนิสา ฝีมือช่าง ผู้อำนวยการส่วนห้องสมุด และการเรียนรู้ และโสภณ สุดเอียด บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาห้องสมุดประชาชน เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการปรับปรุง “ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินีโซนเด็กและเยาวชน” ทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความผ่อนคลาย สร้างบรรยากาศในการอ่านที่ดี กระตุ้นการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้มากยิ่งขึ้น ณ อาคารดร.เกฮาร์ด ลิงค์ เมื่อเร็วๆ นี้