บลจ.กสิกรไทยขาย PLANB ออก 0.021% เหลือถือหุ้น 4.9951%

บลจ.กสิกรไทย ปล่อยขายหุ้น PLANB จำนวน 741,400 หุ้น หรือ -0.021% เหลือถือหุ้นสัดส่วน 4.9951%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กสิกรไทย จำกัด จำหน่ายหุ้นของบริษัท แพลน บี มีเดีย (PLANB) เมื่อวันที่ 4 ม.ค.2562 จำนวน 741,400 หุ้น หรือคิดเป็น -0.021% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้เหลือถือหุ้นจำนวน 176,306.70 หุ้น หรือ คิดเป็น 4.9951% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ