SCB นำร่อง ขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 0.25% เริ่ม 4 ม.ค.

ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นจ่าฝูง ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากประจำทุกประเภท 0.25% มีผล 4 ม.ค.62 ยอดเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมการออมเงินของรายย่อย ส่วนดอกเบี้ยเงินกู้ตรึงไว้ก่อน

นายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เปิดเผยกรณีคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี ว่า ธนาคารไทยพาณิชย์พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมให้กับผู้ฝากเงินรายย่อย ธนาคารจึงได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 24 เดือน และ 36 เดือน ในอัตรา 0.25% ต่อปี สำหรับบุคคลธรรมดาที่มียอดเงินฝากไม่เกิน 5 ล้านบาท ทำให้มีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตั้งแต่ 1.15 -1.85% ต่อปี โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. 2562 เป็นต้นไป

ขณะเดียวกันธนาคารยังคงตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไว้ที่ระดับเดิม เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย

ธนาคารไทยพาณิชย์ ถือเป็นธนาคารพาณิชย์แรกที่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำให้กับผู้ฝากเงินรายย่อยประเภทบุคคลธรรมดา และให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำสำหรับบุคคลธรรมดาที่สูงที่สุดในระบบ