ข้าราชการจังหวัดชายแดนใต้เยี่ยมชม INVESTORY

ข้าราชการจากโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการในจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 100 คน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน (INVESTORY) พร้อมรับฟังบรรยายความรู้ด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน ทดลองค้นหาเป้าหมายของตนเอง รวมถึงเรียนรู้การออมหุ้นด้วยวิธี DCA ในรูปแบบ Interactive Discovery Museum ที่ทำให้การเรียนรู้สนุกสนานเข้าใจง่าย สนใจเยี่ยมชม INVESTORY แบบหมู่คณะติดต่อได้ที่ [email protected]