CPF คว้ารางวัลรายงานความยั่งยืนประเภทดีเยี่ยม

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสถาบันไทยพัฒน์ มอบรางวัลรายงานความยั่งยืนประจำปี 2561 (Sustainability Report Award 2018) ประเภทดีเยี่ยม แก่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ จากความมุ่งมั่นในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำรายงานความยั่งยืน ที่มีการเปิดเผยข้อมูลด้านความรับผิดชอบ ต่อสังคมสู่ความยั่งยืนขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ซีพีเอฟได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยรางวัลประเภทดีเยี่ยมที่ได้รับในปีนี้ เป็นบทพิสูจน์ถึงความพยายามและความตั้งใจจริงของซีพีเอฟ จากการพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจขององค์กร หรือ การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ซึ่งควรรายงาน เนื้อหาที่ ครบถ้วน น่าเชื่อถือ และปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอให้สอดคล้องกับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย