บลจ.กรุงไทย ขายหุ้น SEAFCO สัดส่วน 0.16% เหลือถือ 4.91%

บลจ.กรุงไทย ขายหุ้น SEAFCO กว่า 1.13 ล้านหุ้น หรือ 0.16% คงเหลือถือหุ้นจำนวน 32.99 ล้านหุ้น คิดเป็น 4.91%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงไทย จำหน่ายหุ้นของบริษัท ซีฟโก้ (SEAFCO) เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.2561 จำนวน 1,133,700 หุ้น หรือคิดเป็น 0.16% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้มีจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายจำนวน 32,991,070 หุ้น หรือ คิดเป็น 4.91% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ