OR สนับสนุนสถาบันคึกฤทธิ์ ๘๐ สืบสานมรดกศิลปวัฒนธรรมไทย

HoonSmart.com>>ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการมูลนิธิคึกฤทธิ์ ๘๐  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รับมอบเงิน จำนวน 3 ล้านบาท จาก นายโกสัลล์ ลิมอักษร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านศักยภาพองค์กร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก หรือ OR ณ สถาบันคึกฤทธิ์ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย รวมทั้งการจัดกิจกรรมของศูนย์ศิลปะการแสดงสถาบันคึกฤทธิ์ ๘๐

นายโกสัลล์ เปิดเผยว่า OR เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรักษามรดกทางวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทยและดนตรีไทยให้อยู่คู่สังคมไทย โดยเฉพาะโขน ซึ่งเป็นมรดกสำคัญของชาติที่ควรรักษาไว้ไม่ให้สูญหาย โดย OR สนับสนุนงบประมาณปีละ 3 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 5 ปี (ตั้งแต่ 2565 – 2569) รวม 15 ล้านบาท เพื่อให้สถาบันคึกฤทธิ์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนดนตรีและนาฏศิลป์ไทยให้กับเยาวชนจากชุมชนในพื้นที่เขตทุ่งมหาเมฆ ชุมชนในพื้นที่เขตภาษีเจริญ เช่น ชุมชนคลองขวาง และชุมชนในพื้นที่เขตสาทร เช่น ชุมชนสวนพลู เป็นต้น รวมทั้งบุคคลทั่วไปได้ฝึกฝน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้เป็นการสนับสนุนให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และช่วยให้เยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพและมีสุขอนามัยที่ดี และช่วยเผยแพร่และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดการสร้างโอกาสให้คนตัวเล็กเพื่อยกระดับชีวิตของชุมชน และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ OR คือ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน”