ก.ล.ต.ปรับเกณฑ์เปิดเผยข้อมูลรองรับ Green Bond

ก.ล.ต.ปรับปรุงเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) เพื่อส่งเสริมการลงทุนและระดมทุนในกิจการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม พร้อมรับฟังความเห็นถึง 29 พ.ย.นี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีแนวคิดปรับปรุงเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) สำหรับผู้ที่ต้องการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวให้มีข้อปฏิบัติตามมาตรฐานสากล โดยกำหนดให้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ อาทิ วัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุน กระบวนการที่ใช้ในการคัดเลือกการลงทุน การบริหารเงินที่ได้จากการระดมทุน และการรายงานและช่องทางการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งสนับสนุนให้มีผู้เชี่ยวชาญภายนอกเข้ามาช่วยประเมินด้วย

การปรับเกณฑ์ครั้งนี้สืบเนื่องจาก ก.ล.ต. ต้องการส่งเสริมการลงทุนและการระดมทุนในกิจการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมได้แก่ (1) ลดและแก้ไขปัญหามลภาวะ (2) ส่งเสริมอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (3) ลดและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ

ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th/hearing ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือโทรสาร 0-2033-9980 หรือ 0-2263-6490 หรือทาง e-mail [email protected] หรือ [email protected] จนถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561