Infographic : เพิ่มค่าลดหย่อนบุตรตั้งแต่คนที่ 2 เป็น 60,000 บาท

สำหรับบุตรชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่คนที่ 2 เป็นต้นไป คนละ 3 หมื่นบาท หากเป็นบุตรที่เกิดในหรือหลังปี 2561 ให้หักลดหย่อนได้เพิ่มอีกคนละ 3 หมื่นบาท โดยในการนับลำดับบุตร ให้นับลำดับของบุตรทุกคนไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตาม ให้มีผลใช้บังคับสำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปีภาษี 2561 ที่จะต้องยื่นรายการในปี 2562

นางหัสกาญจน์ ภิงคารวัฒน์ เลขานุการกรม ในฐานะรองโฆษก กรมสรรพากร เปิดเผยว่า “เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 46) กำหนดสิทธิประโยชน์การลดหย่อนสำหรับบุตรตั้งแต่คนที่ 2 ให้มีผลบังคับสำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปีภาษี 2561 ที่จะต้องยื่นรายการในปี 2562 สำหรับบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีเงินได้ หรือบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้หักลดหย่อนได้ คนละ 30,000 บาท และสำหรับบุตรชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่คนที่ 2 เป็นต้นไป ที่เกิดในหรือหลังปี 2561 ให้หักลดหย่อนได้เพิ่ม อีกคนละ 30,000 บาท รวมเป็น 60,000 บาทต่อคน โดยในการนับลำดับบุตร ให้นับลำดับของบุตรทุกคนไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตาม”

มาตรการเพิ่มค่าลดหย่อนภาษีดังกล่าวเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีบุตรมากขึ้นจากปัจจุบัน คนไทยมีอัตราการเกิดของประชากรลดลง ทำให้มีประชากรวัยแรงงานลดลงและอัตราส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการจูงใจให้ผู้มีเงินได้มีบุตรมากกว่าหนึ่งคน อันจะส่งผลให้โครงสร้างประชากรของประเทศ มีความเหมาะสมกับการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร.1161 และหากพบเห็นการกระทำใดๆ ที่เป็นการหลีกเลี่ยงภาษี ขอให้แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลต่าง ๆ ที่ www.rd.go.th > เมนู “การแจ้งแหล่งภาษี” เพื่อที่กรมสรรพากรจะได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป