ก.ล.ต.เฮียริ่งเกณฑ์รวบรวม จำหน่าย จัดสรรทรัพย์สินกอง REIT

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม จำหน่าย และจัดสรรทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม จำหน่าย และจัดสรรทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจมีแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับการรวบรวม จำหน่าย และจัดสรรทรัพย์สินของ REIT ที่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ตามที่ ก.ล.ต. ได้มีแนวคิดในการออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรวบรวม จำหน่าย และจัดสรรทรัพย์สินของ REIT เพื่อให้ REIT มีแนวทางในการรวบรวม จำหน่าย และจัดสรรทรัพย์สินที่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงให้มีความเหมาะสมในทางปฏิบัติและไม่เป็นอุปสรรคกับผู้ประกอบธุรกิจ โดยพิจารณาแนวทางจากประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน* ซึ่งได้บังคับใช้กับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการในเรื่องดังกล่าว เมื่อวันที่ 21 กันยายน – 21 ตุลาคม 2565 แล้วนั้น

ก.ล.ต. ได้นำเอาความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจมาประกอบการพิจารณายกร่างประกาศ และเปิดรับฟังความเห็นต่อร่างประกาศดังกล่าว โดยในการรวบรวม จำหน่าย และจัดสรรทรัพย์สินของ REIT ผู้ชำระสะสางกองทรัสต์** จะมีหน้าที่หลักในการเก็บรวบรวม จำหน่ายทรัพย์สิน รวมถึงการชำระหนี้สิน แบ่งและจัดส่งเงินหรือทรัพย์สินให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ และการวางทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งเปิดทางเลือกให้ผู้ชำระสะสางกองทรัสต์มอบหมายหน้าที่บางส่วนที่ไม่สามารถปฏิบัติเองได้ให้แก่ผู้ที่มีความชำนาญได้ เช่น การจัดหาหรือติดต่อผู้ซื้อทรัพย์สิน การจัดทำงบการเงิน และการดำเนินการฟ้องร้อง

ทั้งนี้ การรวบรวม จำหน่าย และจัดสรรทรัพย์สินของ REIT จะถือเป็นอันเสร็จสิ้นเมื่อได้มีการจัดส่งเงินหรือทรัพย์สินพร้อมสำเนาเอกสารที่แสดงถึงจำนวนเงินหรือทรัพย์สินต่อหน่วยที่จะจ่ายคืนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ และจัดส่งสำเนางบการเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์หรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ของทรัสตี รวมทั้งมีการวางทรัพย์ ณ สำนักงานวางทรัพย์เรียบร้อยแล้ว