ทิสโก้รับรางวัล Best Provident Fund Provider Thailand 2018

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด รับรางวัล Best Provident Fund Provider Thailand 2018 จาก Global Banking and Finance Review สื่อการเงินชั้นนำระดับโลก ที่พิจารณาจากผลงานที่สามารถบริหารผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอให้กับสมาชิกกองกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และรักษามาตรฐานการบริการที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายได้เป็นอย่างดี โดยทีมผู้บริหาร แขขวัญ โรจน์วัฒนกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ที่ 1 จากขวา) ภาวิณี องค์วาสิฏฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กลาง) และธีรนาถ รุจิเมธาภาส (ที่หนึ่งจากซ้าย) กรรมการอำนวยการ