“พงษ์ภาณุ ดำรงศิริ” นั่งผอ.ใหม่ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

HoonSmart.com>>บอร์ดสมาคมประกันวินาศภัยไทย(TGIA) แต่งตั้ง “นายพงษ์ภาณุ ดำรงศิริ” เป็น ผู้อำนวยการบริหารคนใหม่ 

รายงานข่าวจากสมาคมประกันวินาศภัยไทย(TGIA) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 6/2566-2568 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ก.ย. 2566 ได้มีมติแต่งตั้ง นายพงษ์ภาณุ ดำรงศิริ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย คนใหม่ แทนนายกี่เดช อนันต์ศิริประภา โดยมีวาระการ ดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2566 ถึง วันที่ 30 ก.ย. 2570

ปัจจุบัน นายพงษ์ภาณุ อายุ 55 ปี จบปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาโท สาขาประกันภัย University of Hartford, USA ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาประกันชีวิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ทั้งนี้ เคยดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทกรุงไทยพานิชประกันภัย ผู้จัดการโครงการพิเศษ สายงานพัฒนาธุรกิจบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย เคยทำงานที่บริษัทนิวแฮมเซอร์อินชัวรันส์ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยรองประธาน ฝ่ายงานประกันภัยอุบัติเหตุ รองประธานฝ่ายงานประกันภัยส่วนบุคคล รองประธานอาวุโส ฝ่ายงานตัวแทน

นอกจากนี้ ยังเคยเป็นผู้อำนวยการฝ่ายงานตัวแทนกรุงเทพ บริษัทอยุธยาอลิแอนซ์ประกันชีวิต กรรมการผู้จัดการ บริษัทเคเอสประกันภัย รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายตัวแทนนายหน้าและสาขา บริษัทชับบ์สามัคคีประกันภัย