Q-CON พลิกขาดทุน Q3 เกือบ 10 ล้านเหตุด้อยค่าสินทรัพย์

“ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์” ไตรมาส 3/61 ขาดทุน 9.70 ล้านบาท จากงวดปีก่อนกำไร 30 ล้านบาท เหตุขาดทุนด้อยค่าสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างในจังหวัดลำพูน รายได้จากการขายลดลง 4% เร่งแก้ฟรีโฟลทหุ้นต่ำหารือหุ้นใหญ่กระจายหุ้น

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ (Q-CON) แจ้งผลการดำเนินงานไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2561 พลิกขาดทุนสุทธิ 9.70 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 30.41 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.08 บาท ส่วน 9 เดือน ปี 2561 กำไรสุทธิ 7.95 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.02 บาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 9.36 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.02 บาท

งวดไตรมาส 3/61 มีผลขาดทุน เป็นผลจากมีรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์จำนวน 21 ล้านบาท ประกอบกับรายได้จากการขายมีจำนวน 481.82 ล้านบาท ลดลง 4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากปริมาณการขายเป็นสำคัญ อัตรากำไรขั้นต้นไตรมาส 3 ปี 2561 อยู่ที่ 14% ลดลง 3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ขณะที่ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและบริหารจำนวน 72.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.35 ล้านบาท หรือ 50% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในไตรมาสนี้ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมผลจากการด้อยค่าสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างในจังหวัดลำพูนจำนวน 21 ล้านบาท ในขณะที่มีต้นทุนในการจัดจำหน่ายปรับตัวลดลงตามปริมาณการขายที่ลดลงในไตรมาส 3 ปี 2561 บริษัทไม่มีต้นทุนทางการเงิน เนื่องจากบริษัทได้ชำระคืนเงินต้นของสัญญาเงินกู้ครบทั้งจำนวนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับความคืบหน้าการแก้ไขการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทว่า ตามข้อมูลรายงานการถือหุ้น ณ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (วันที่ 16 ก.พ.2561) เพื่อเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทจานวน 1,240 ราย ถือหุ้นรวมกันคิดเป็นร้อยละ 8.39 ของทุนชาระแล้ว ซึ่งไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการหารือกับผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่เข้าข่ายเป็น Strategic Shareholders ทุกรายเพื่อพิจารณาการลดสัดส่วนการถือหุ้นของตนเองและกระจายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ ให้แล้วเสร็จภายในปี 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15% ของทุนชาระแล้วของบริษัท