ตลาดฯ รับ TFFIF เคาะซื้อขายวันแรก 31 ต.ค.

ตลาดฯ รับ TFFIF เคาะซื้อขายวันแรก 31 ต.ค.

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กดปุ่มรับหน่วยลงทุนกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน TFFIF เข้าเทรด 31 ต.ค.นี้ IPO ราคา 10 บาทต่อหน่วย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับหลักทรัพย์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) จำนวน 4,570,000,000 หน่วย ราคามูลค่าที่ตราไว้ ( Par) หน่วยละ 10 บาท และเสนอขายประชาชนครั้งแรกหน่วยละ 10 บาท เริ่มทำการซื้อขายวันที่ 31 ต.ค.2561 ในหมวดอุตสาหกรรขนส่งและโลจิสติกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ

สำหรับลักษณะโครงการ TFFIF ลงทุนในสิทธิที่จะได้รับรายได้ร้อยละ 45 ของรายได้ค่าผ่านทางรวมสุทธิที่จัดเก็บได้จากเส้นทางในปัจจุบันของทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันที่ 29 ตุลาคม 2561 (วันโอนสิทธิตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้) โดยมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
เป็นผู้บริหารจัดการ :

สำหรับหน่วยลงทุน 4,570,000,000 หน่วย ประกอบด้วย หน่วยลงทุนเดิม 100,000,000 หน่วย และหน่วยลงทุนส่วนเพิ่ม 4,470,000,000 หน่วย ที่เสนอขาย ดังนี้ 1) ระหว่างวันที่ 12 – 19 ตุลาคม 2561 เสนอขายผู้จองซื้อทั่วไป 2,300,000,000 หน่วย 2) ระหว่างวันที่ 22 และ 24 – 25 ตุลาคม 2561 เสนอขาย – ผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง 1,341,000,000 หน่วย – ผู้จองซื้อพิเศษ (ยกเว้นกระทรวงการคลัง) 472,000,000 หน่วย
– กระทรวงการคลัง 357,000,000 หน่วย