SSP เตรียมขายหุันที่ซื้อคืน 90 ล้านหุ้น ดีเดย์ 19-23 ส.ค.นี้

HoonSmart.com>> บอร์ด “เสริมสร้าง พาวเวอร์ฯ” (SSP) ไฟเขียวจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน 90 ล้านหุ้น สัดส่วน 6.55% ระหว่าง 19-23 ส.ค.67

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น (SSP) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 10 ก.ค.2567 มีมติอนุมัติโครงการจําหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนเพื่อบริหารทางการเงินของบริษัท เป็นจํานวนทั้งสิ้น 90,000,000 หุ้น คิดเป็น 6.55% ของหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยจะเป็นการจําหน่ายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เสนอขายด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติผ่านระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ และมีกําหนดระยะเวลาจําหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนนับตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2567 – 23 สิงหาคม 2567

สำหรับหลักเกณฑ์ในการกําหนดราคาที่จะจําหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน ราคาที่จะจําหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนต้องไม่น้อยกว่า 85 ของราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทําการซื้อขายก่อนหน้าวันที่ทํารายการจําหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน ในกรณีที่บริษัทไม่จําหน่ายหรือจําหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนไม่หมดภายในอายุโครงการ เพื่อพ้นโครงการแล้ว บริษัทจะลดทุนที่ชําระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืน และยังไม่ได้จําหน่ายทั้งหมด ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ด้านราคาหุ้น SSP ปิดตลาด 6.40 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 999,900 บาท