STARK มั่นใจ DSI-ปอศ.ลากตัวผู้ทำผิดรับโทษตามกม.

HoonSmart.com>> “สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น” (STARK) ยันร้องทุกต่อ DSI-ปอศ. มั่นใจหาผู้กระทำผิด ทุจริต มาลงโทษตามกฎหมายถึงที่สุด และตามทรัพย์สินกลับคืนมาให้บริษัท

นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK) รายงานตลาดหลักทรัพย์ว่า บริษัท ฯ ได้ร้องทุกข์ดำเนินคดีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และกองบังคับการปราบปราม การกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ปอศ) เพื่อให้สืบสวนและสอบสวน หาตัวผู้กระทำความผิด มาดำเนินคดีและลงโทษตามกฎหมายจนถึงที่สุด

รวมถึงบริษัทได้ดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงในเชิงลึก ประกอบการสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ (Special Audit) โดยบริษัทได้ให้ความร่วมมือกับ DSI และ ปอศ. รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินกระบวนการทางกฎหมาย เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับบริษัท

การดำเนินการร้องทุกข์ดังกล่าว ฯ เป็นเพียงการดำเนินการขั้นต้น ซึ่งบริษัทมีความเชื่อมั่น DSI และ ปอศ. ว่าจะสามารถ นำตัวผู้กระทำความผิด มาดำเนินคดีลงโทษได้ตามกฎหมาย ตลอดจนสามารถติดตามเอาทรัพย์สิน ที่ถูกกระทำโดยทุจริตจากผู้กระทำ ความผิดคืนกลับให้แก่บริษัท เพื่อเป็นการเยียวยาบรรเทาความเสียหายที่บริษัทได้รับ

อนึ่ง เนื่องจากขณะนี้กระบวนการทางกฎหมายอยู่ในระหว่างการสืบสวนสอบสวนของ DSI และ ปอศ. จึงไม่สามารถยืนยันข้อเท็จจริง หรือเปิดเผยรายละเอียด ตลอดจนพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่ สำนักงานก.ล.ต. ได้ขอให้บริษัทให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวได้ ซึ่งหน่วยงานทั้ง 2 ยังดำเนินการสืบสวน สอบสวนอยู่ อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนอาจเป็นเหตุ ทำให้ไม่สามารถ นำตัวผู้กระทำความผิด มาดำเนินคดีได้
อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแจ้งความคืบหน้าและข้อมูลเท่าที่เปิดเผยได้ (ตามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) ให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้เกี่ยวข้องทราบ เป็นระยะในภายหลัง