ก.ล.ต.เปิด’ศูนย์ข้อมูลหุ้นกู้’ บนเว็บไซต์ ประเดิมด้วย STARK

HoonSmart.com>>สำนักงานก.ล.ต. ดีเดย์ 1 มิ.ย.66 รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับหุ้นกู้ไว้บนเว็บไซต์ เพื่อให้บริการข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุน  เริ่มจากหุ้นกู้สตาร์คฯ(STARK)  2 รุ่นรวม 2,241 ล้านบาท ถึงกำหนดชำระโดยพลัน  หากถึงกำหนดไม่สามารถชำระได้ มีผลถึง 3 รุ่นมูลค่าคงค้างรวม 6,957.40 ล้านบาทด้วย 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดให้บริการข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุน โดยรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับหุ้นกู้ไว้บนเว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2566

ตามที่บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น  (STARK) ได้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2566 ในวันที่ 31 พ.ค. 2566 และที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้มีมติเรียกให้หุ้นกู้ของบริษัทถึงกำหนดชำระโดยพลัน (call default) จำนวน 2 รุ่น (มูลค่ารวม 2,241 ล้านบาท) ประกอบด้วยหุ้นกู้ของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี  2566 (STARK239A) มูลค่าคงค้าง 1,291.50 ล้านบาท  และหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี  2567 (STARK249A) มูลค่าคงค้าง 949.50 ล้านบาท โดยมี ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

การมีมติเรียกให้หุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่นถึงกำหนดชำระโดยพลัน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะมีการส่งหนังสือแจ้งให้ STARK ชำระหนี้ภายในเวลาที่กำหนด หากไม่สามารถชำระได้ จะทำให้หุ้นกู้อีก 3 รุ่น (มูลค่าคงค้างรวม 6,957.40 ล้านบาท) เกิดการผิดนัดด้วย (cross default) ดังนี้ หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี  2567 (STARK245A) มูลค่าคงค้าง 1,701.10 ล้านบาท  หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี   2568 (STARK255A) มูลค่าคงค้าง 1,322 ล้านบาท โดยมี ธนาคารกสิกรไทย  เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้บริษัท   ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 (STARK242A) มูลค่าคงค้าง 3,934.30 ล้านบาท โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส  เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหุ้นกู้ สามารถสอบถามได้ที่ศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต. โทร 1207 กด 9 ตามวันและเวลาทำการ