MINT ออกหุ้นกู้ 2 ชุด มูลค่า 8,000 ลบ. ดอกเบี้ย 3.24-3.98% ต่อปี

HoonSmart.com>> “ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล” (MINT) ออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน 2 ชุด มูลค่ารวม 8,000 ล้านบาท ขายผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ชุดแรกอายุ 3 ปี 6 เดือน จ่ายดอกเบี้ย 3.24% ต่อปี ส่วนอายุ 10 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 3.98% ต่อปี จ่ายทุกๆ 6 เดือน อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ “A” แนวโน้ม “บวก”

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT) เปิดเผยว่า บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ จํานวน 2 ชุด โดยมีชื่อเฉพาะว่า “หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571” (หุ้นกู้ชุดที่1) และ “หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577” (หุ้นกู้ชุดที่2) (รวมเรียกหุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 ว่า “หุ้นกู้”) มูลค่ารวม 8,000 ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน) และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายเป็น หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วงเงินหุ้นกู้ชุดที่ 1 จำนวน 5,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.24% ต่อปี ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชุดที่ 1 อาจมีการปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลง โดยขึ้นอยู่กับผลความสําเร็จของการดําเนินการตามตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

หุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวน 3,000 ล้านบาท มีอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.98% ต่อปี วันกําหนดการชําระดอกเบี้ย ทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 4 ม.ค.และวันที่ 4 ก.ค.ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยวันชําระดอกเบี้ยงวดแรกจะตรงกับวันที่ 4 ม.ค.2568 และวันชําระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะตรงกับวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุด

บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ วันที่ 4 ก.ค.2567 โดยมีผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ,ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารกรุงศรีอยุธยา,ธนาคารกสิกรไทย,ธนาคารไทยพาณิชย์,บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร,ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “A” แนวโน้ม “บวก” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.2567