“เทอร์ราไบท์ พลัส” ไอทีครบวงจร ยื่นไฟลิ่ง IPO 90 ล้านหุ้น เข้าตลาด mai

HoonSmart.com >> “เทอร์ราไบท์ พลัส” ผู้ให้บริการไอทีครบวงจร ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 90 ล้านหุ้น   ระดมทุนขยายธุรกิจ โดยมี APM เป็นพี่เลี้ยงเข้าตลาด mai  

นายสุพล ค้าพลอยดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ (APM)  ที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า บริษัท ฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ของบริษัท“เทอร์ราไบท์ พลัส” (TERA) เพื่อขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป (IPO)   ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2566  ที่ผ่านมา โดยเสนอขาย IPO  90 ล้านหุ้น หรือ 37.50% มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

สำหรับ TERA เป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์เครือข่ายไอทีและให้บริการเกี่ยวกับระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology: ICT) ขนาดใหญ่แบบครบวงจร แบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็น 4 กลุ่มธุรกิจได้แก่ 1. กลุ่มธุรกิจจัดจำหน่ายโซลูชั่นและให้บริการที่เกี่ยวข้องกับระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (On-Premise Hardware & Cyber Security)

2. กลุ่มธุรกิจบริการระบบเก็บข้อมูลและประมวลผลระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และบริการในรูปแบบสมาชิกแบบต่อเนื่อง (Cloud & Recurring Services)

3. กลุ่มธุรกิจระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการ การขนส่งกระจายสินค้าและโลจิสติกส์ (Transportation Management System:TMS) ภายใต้ตราสินค้า “Skyfrog”  4. กลุ่มธุรกิจการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)

ผลดำเนินงาน 3 ปี ย้อนหลังที่ผ่านมา (2563-2565) กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการอยู่ที่ 315.73 ล้านบาท 390.55 ล้านบาท และ 555.29 ล้านบาท ตามลำดับ กำไรสุทธิอยู่ที่ 9.74 ล้านบาท 18.71 ล้านบาท และ 25.79 ล้านบาท ตามลำดับ

สุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์

นายสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส (TERA ) กล่าวว่า วัตถุประสงค์การระดมทุน เพื่อใช้ลงทุนและเป็นทุนหมุนเวียน เช่น ลงทุนระบบ Cloud  เพื่อเพิ่มปริมาณการให้บริการ T.Cloud แก่ลูกค้าที่ต้องการใช้ Local Cloud ในการจัดเก็บข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์

ลงทุนระบบ ERP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจ โดยบูรณาการระบบต่าง ๆ ภายในองค์กรเข้าด้วยกัน , ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องที่มีศักยภาพ เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะบริษัท) หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

“เราเป็นหนึ่งใน IT Solution Provider ที่นำเสนอโซลูชั่นไอทีที่มีคุณภาพ ให้บริการด้วยทีมงานมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญในโซลูชั่นเป็นอย่างดี ขยายธุรกิจด้วยการลงทุนสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านไอทีแอปพลิเคชั่น เพื่อสร้างประโยชน์ต่อลูกค้าอยู่เสมอ พร้อมดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้าน ESG ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลที่ดี เพื่อสร้างการเติบโตของบริษัท ควบคู่กับการสร้างสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน” นายสุรสิทธิ์ กล่าว