THREL เผย “ชูเกียรติ รุจนพรพจี” ผงาดถือหุ้นใหญ่ ยันไม่กระทบการบริหาร

HoonSmart.com>> “ไทยรีประกันชีวิต” (THREL) แจ้งเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น หลัง “ชูเกียรติ รุจนพรพจี” CEO-ผู้ถือหุ้นใหญ่ SABUY ซื้อหุ้นเพิ่มต่อเนื่อง หนุนถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่ง 10.83% ยันไม่กระทบการบริหารจัดการ การกำหนดนโยบายดำเนินธุรกิจบริษัท และไม่เข้าเกณฑ์ทำเทนเดอร์ ออฟเฟอร์

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต (THREL) เปิดเผยว่า ตามแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ประจำวันที่ 12 เม.ย.2566 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้แจ้งว่า นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 12 เม.ย.2566 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 2.2324% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 10.8333% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส่งผลให้ ณ วันที่ 12 เม.ย.2566 นายชูเกียรติ รุจนพรพจี ถือหุ้นเพิ่มเป็น 65 ล้านหุ้น หรือ 10.83% อันดับสอง บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ ถือหุ้นเท่าเดิม 60,597,430 หุ้น หรือ 10.10% อันดับสาม ผู้ถือหุ้นอื่น ถือหุ้นเหลือ 474,402,570 หุ้น หรือ 79.07%

ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าวข้างต้น ไม่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการของบริษัท โครงสร้างการบริหารตลอดจนการกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด และการทำรายการดังกล่าวไม่เข้าเกณฑ์ที่ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ หรือ Tender Offer แต่อย่างใด

ด้านหุ้น THREL ปิดตลาด 17 เม.ย.อยู่ที่ 5.20 บาท เพิ่มขึ้น 0.10 บาท หรือ +1.96% มูลค่าการซื้อขาย 15.51 ล้านบาท