ตลาดเปิดเทรด ACAP ชั่วคราว 18 เม.ย.-17 พ.ค. เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหุ้น

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ ACAP ระหว่างวันที่ 18 เม.ย. 66 – 17 พ.ค. 66 โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance พร้อมเตือนนักลงทุนศึกษาข้อมูลบริษัทก่อนเข้าซื้อหุ้น เหตุบริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งการการปลดเครื่องหมาย SP ชั่วคราว และขึ้น NC เปิดให้ซื้อขายหุ้นบริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป (ACAP) ระหว่างวันที่ 18 เม.ย. 66 – 17 พ.ค.66 ด้วยบัญชี Cash Balance เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว หลังจากนั้นจะขึ้นเครื่องหมาย SP และปลดเครื่องหมาย NC ในวันที่ 18 พ.ค. 2566

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะกำหนดให้หลักทรัพย์ ACAP มีราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ไม่เกินหนึ่งเท่าจากราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย.2566 ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการซื้อขาย (อย่างไรก็ดีหากในวันที่ 18 เม.ย.2566 ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะใช้เกณฑ์ราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) นี้ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น) และเมื่อได้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ ACAP แล้วในวันทำการถัดไปราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ของหลักทรัพย์ ACAP จะถูกปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ

พร้อมกันนี้ตลาดหลักทรัพย์ขอให้ผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ และโปรดศึกษาข้อมูลของ ACAP โดยละเอียด เช่น ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ความเห็นผู้สอบบัญชี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คณะกรรมการข่าวย้อนหลัง เป็นต้น ตลอดจนความเสี่ยงและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

ด้านงบการเงินผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินทั้ง 3 ฉบับ เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน ส่งผลให้บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลงบการเงินพร้อมความเห็นผู้สอบบัญชีงวดล่าสุดและแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ล่าสุดที่บริษัทเปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ