BEM  ออกหุ้นกู้ 6.5 พันล้าน นลท.ตอบรับกว่า 1.6 เท่า ตั้ง ธ.ออมสิน-กรุงศรี จัดจำหน่าย

HoonSmart.com>> ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM)  ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่  มูลค่าเสนอขายรวม 6,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดิมที่บริษัทตั้งเป้าหมายในการเสนอขายหุ้นกู้ที่ 5,500 ล้านบาท โดยมียอดจองทะลุเป้าหมายกว่า 1.6 เท่า หุ้นกู้ทั้งหมด 4 ชุด อายุ 3 – 12 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.79% – 4.07% ต่อปี ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก บริษัท ทริสเรทติ้งที่ระดับ “A-”   โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารออมสิน เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) กล่าวว่า “บริษัทประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในการออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน การออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่สามของบริษัท ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์การระดมทุน เพื่อความยั่งยืนของบริษัท โดยมี DNV Business Assurance Australia Ltd เป็นผู้ชำนาญการอิสระ โดยเงินที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นกู้จะนำไปใช้เพื่อชำระคืนหนี้เดิม และ/หรือ เงินลงทุน  ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ซึ่งเป็นธุรกิจขนส่งที่ใช้พลังงานสะอาด ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเดินทางโดยรถยนต์ และช่วยให้ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานได้สะดวก และ BEM ได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากนักลงทุน อาทิ กลุ่มบริษัทประกันชีวิต บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาคาร และสหกรณ์ ซึ่งการตอบรับจากนักลงทุนที่ดีในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนัBกลงทุนที่มีต่อธุรกิจของบริษัท ท่ามกลางความไม่แน่นอนของตลาดการเงินโลก การปรับอัตราดอกเบี้ย และภาวะเงินเฟ้อ อีกทั้งสะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการสนับสนุนโครงการที่มีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยความสำเร็จในการออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนในครั้งนี้ยังตอกย้ำพันธกิจของบริษัทในการส่งมอบเส้นทางแห่งความสุขเพื่อวิถีการเดินทางที่ดีกว่า”

นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวว่า “กรุงศรีมุ่งส่งเสริมด้านการเงินเพื่อความยั่งยืนด้วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุเป้าหมายในการสนับสนุนทางการเงินให้แก่โครงการธุรกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน และการเป็นพันธมิตรที่ลูกค้าไว้วางใจ และในครั้งนี้กรุงศรีมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับ BEM อีกครั้ง ซึ่งยังคงได้รับความสนใจและการตอบรับจากทุกกลุ่มนักลงทุน สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพและความแข็งแกร่งของ BEM ทั้งในด้านผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน เราพร้อมสนับสนุนและร่วมมือกับ BEM เพื่อส่งเสริมการสานต่อพันธกิจของบริษัทฯ ในการขับเคลื่อนธุรกิจบริการคมนาคมขนส่งที่มีความสำคัญของประเทศไทยสู่ความยั่งยืนสืบไป”

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า “ธนาคารออมสินมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นผู้จัดการการจัดจําหน่ายร่วมในการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งถือเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับทิศทางการดําเนินงานของธนาคารออมสินที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจและสังคมในระยะยาว โดยยึดหลัก ESG ซึ่งครอบคลุมถึงการใส่ใจสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการพัฒนาสังคม รวมทั้งคำนึงถึงเรื่องธรรมาภิบาล และความยั่งยืน โดยถือเป็นการดำเนินงานสำคัญที่สนับสนุนช่วยเหลือสังคมในภาพรวม และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ”