STARK ขอยืดส่งงบ 21 เม.ย.นี้ ตั้ง “CEO-CFO” ใหม่นำทัพ

HoonSmart.com>> “สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น” ทำหนังสือแจ้ง “ตลาดหลักทรัพย์ฯ” ขอยืดเวลาส่งงบการเงินงวดปี 65 ถึง 21 เม.ย.นี้ ด้านบอร์ดตั้ง “วรุณ อัตถากร” นั่ง CEO คนใหม่ “กิตติพัฒน์ อินทรเกษตร” คุมการเงิน จัดทัพใหม่ขับเคลื่อนบริษัทเติบโตไปข้างหน้า

บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น (STARK) ได้ทำหนังสือลงวันที่ 31 มี.ค.2566 ถึงกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งถึงความจำเป็นต้องนำส่งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2565 ล่าช้ากว่าที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ เนื่องจากข้อมูลบางส่วนอยู่ระหว่างการดำเนินงานของบริษัทและการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี คาดว่าจะนำส่งงบการเงินดังกล่าวได้ภายในวันที่ 21 เม.ย.นี้

ก่อนหน้านี้ ตลท.พักการซื้อขายหุ้น บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น ชั่วคราวตั้งแต่ วันที่ 1 มี.ค.จนถึงสิ้นเดือนมี.ค. บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น ได้ชี้แจงถึงสาเหตุการปิดงบฯล่าช้าเนื่องจากมีการเปลี่ยนวิธีการนับสินค้าคงคลัง โดยเป็นปีแรกที่บริษัทเปลี่ยนผู้สอบบัญชีจากบริษัทดีลอยท์เป็นบริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส

จากรายงาน ทางบริษัทให้ข้อมูลว่า ในประเด็นการตรวจนับสินค้าคงคลังนั้น ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการคำนวณต้นทุนซึ่งเป็นเรื่องทางเทคนิค

บริษัท สตาร์คฯ ยังได้ทำหนังสือไปยังผู้บริหาร ตลท.ถึงผลการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 31 มี.ค. มีมติให้แต่งตั้งนายวรุณ อัตถากร ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือซีอีโอ (Chief Executive Officer) ซึ่งเป็นตำแหน่งที่บริษัทดำเนินการสรรหาตามที่แจ้งไว้ก่อนหน้านี้ พร้อมแต่งตั้งนายกิตติพัฒน์ อินทรเกษตร เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินหรือซีเอฟโอ (Chief Financial Officer)

จากรายงานกล่าวอีกว่า นายประกรณ์ เมฆจำเริญ ซึ่งแต่เดิมควบสองตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปัจจุบันจะยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น

สำหรับประวัตินายวรุณ อัตถากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจบการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน จากมหาวิทยาลัยเซ็นทรัลโฮกลาโฮมา เอ็ดมอนด์ (University of Central Oklahoma Edmond) ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ และมีประสบการณ์ในฐานะที่ปรึกษาและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน และ มีประสบการณ์ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีพี ไพร์ม ซึ่งเป็นบริษัทมหาชน และ บริษัทบิซซินเนอร์ยี

นายวรุณมีประสบการณ์ทำงานในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น วาณิชธนกิจ ฟาสต์มูฟวิ่ง คอนซัมเมอร์ กู้ดส์ อาหารและเครื่องดื่มและการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์

ด้านประวัตินายกิตติพัฒน์ อินทรเกษตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน จบการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหารเอ็กเซ็คคลูซีฟ เอ็มบีเอ รุ่นที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นายกิตติพัฒน์มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการทางด้านการเงินและการลงทุน มีประสบการณ์มากกว่าสิบปีในตำแหน่งที่ปรึกษา กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ในบริษัทชั้นนำหลายแห่ง เช่น บริษัท เวชธานี จากัด (มหาชน) และ บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

ทางบริษัทเล็งเห็นว่าผู้บริหารทั้งสองท่าน นายวรุณ และ นายกิตติพัฒน์ ถือเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่จะมานำทัพให้บริษัทเติบโตไปข้างหน้า ซึ่งวัตถุประสงค์การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของ บริษัท สตาร์คฯ มีอยู่ 3 เป้าหมาย เป้าหมายแรก เพื่อบริหารกิจการปัจจุบันเพื่อให้เป็นไปตามแผน วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ รวมถึงการดำเนินงานตามนโยบาย เป้าหมายที่สอง เพื่อส่งงบการเงินตามกำหนด วันที่ 21 เม.ย.และ บริหารจัดการทางด้านการเงินและการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป้าหมายสุดท้ายเพื่อพิจารณาแผนการลงทุนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ