INET จ่อคิว Spin Off 2 บริษัทร่วมทุน เข้าตลาด LiVE Exchange-mai

HoonSmart.com>> “อินเทอร์เน็ตประเทศไทย” (INET) ผู้บ่มเพาะนวัตกรรมในประเทศ เดินหน้า Spin Off “วัน อิเล็กทรอนิกส์ บิลลิ่ง-ไอเน็กซ์ บรอดแบนด์” เข้าระดมทุนในตลาด LiVE Exchange และ mai ปี 67-68 พร้อมลุยตลาด Local Platform เพื่อทำ Digital Transformation ให้หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน หนุนผลงานในช่วง 1-3 ปี ข้างหน้า ออลไทม์ไฮต่อเนื่อง

นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย (INET) ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีแบบครบวงจร เปิดเผยว่า จากแนวโน้มการเติบโตของตลาดคลาวด์ (Cloud) ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากความต้องการใช้งานที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับกระแสของ Digital Transformation ที่ส่งผลให้องค์กรต่าง ๆ ต้องการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัลมากขึ้น เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในการประกอบธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมโดยการลงทุนและสนับสนุนนวัตกรรมผ่านผู้พัฒนาในประเทศ (บริษัทร่วมทุน) เพื่อต่อยอดธุรกิจด้าน Cloud Service และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยคงสัดส่วนความเป็นเจ้าของให้ไม่น้อยกว่า 30% ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมดจำนวน 48 บริษัท จึงมั่นใจว่า ปัจจัยดังกล่าวจะสามารถช่วยสนับสนุนให้ผลงานในปีนี้เติบโต 15% สร้างสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อนำบริษัทร่วมทุนจำนวน 2 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท วัน อิเล็กทรอนิกส์ บิลลิ่ง จำกัด (มหาชน) เข้าระดมทุนในตลาด LiVE Exchange ภายในไตรมาส 1/2567 และบริษัท ไอเน็กซ์ บรอดแบนด์ จำกัด เข้าระดมทุนในตลาด mai ภายในปี 2568 ซึ่งทั้ง 2 บริษัทนี้ เป็นบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโต มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง และมีรายได้เติบโตอย่างสม่ำเสมอ มีความพร้อมในการสร้างผลงานอย่างชัดเจนในช่วง 1-3 ปี ข้างหน้า

“จากกระแสของ Digital Transformation ที่มีอัตราเพิ่มขึ้น ส่งผลให้องค์กรต่าง ๆ ต้องการเปลี่ยนแปลงองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัลมากขึ้น โดย INET คือ Platform Service Provider ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ ในการพัฒนาระบบต่างๆ รวมถึง มีโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที (Infrastructure) ที่แข็งแกร่ง อีกทั้ง ยังมีบริษัทร่วมทุนที่เป็นเครื่องมือในการช่วยส่งเสริมให้องค์กรต่างๆ สามารถ Transform ได้อย่างรวดเร็วและคล่องอีกด้วย”

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในปี 2565 (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565) มีกำไรสุทธิ 201.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24% เทียบกับปีก่อนมีกำไรสุทธิ 162.96 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายและให้บริการ 2,044.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% เทียบกับปีก่อน มีรายได้ 1,865.85 ล้านบาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (INET-W2) จำนวนไม่เกิน 100,008,315 หน่วย (ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (INET-W2)) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วย อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิ 4.5 บาท ต่อ 1 หุ้น โดย INET-W2 ดังกล่าวมีอายุ 6 เดือน 10 วัน นับจากวันที่ออก INET-W2 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (INET-W2) (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566

พร้อมทั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.106100000005 บาท โดยคิดจากจำนวนหุ้น 500,041,575 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 53,054,411.11 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566