ก.ล.ต.เตรียมปรับปรุงเกณฑ์กองทุนอสังหาฯ-ทรัสต์-อินฟราฟันด์ให้เหมาะสมมากขึ้น

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ของกองทุนรวมและทรัสต์ที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญประจำปี หน้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์ และข้อตกลงผูกพันเป็นลูกหนี้ร่วมของผู้ประกันรายได้ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และเพิ่มความยืดหยุ่นให้ภาคธุรกิจมากยิ่งขึ้น ตามแนวทาง Regulatory Guillotine

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เสนอคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนปรับปรุงหลักเกณฑ์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (กอง Infra) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) และทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (Infra Trust) ตามแนวทาง Regulatory Guillotine มาตั้งแต่ปี 2563 แล้วนั้น สำนักงาน ก.ล.ต. ยังได้ประสานงานกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) เพื่อทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และเพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินการของภาคธุรกิจมากยิ่งขึ้น

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้เสนอแนวคิดในการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพิ่มเติมใน 3 เรื่อง ต่อคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งได้มีมติเห็นชอบกับแนวคิดดังกล่าวในการประชุมครั้งที่ 15/2565 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ดังนี้

(1) ยกเลิกการจัดประชุมสามัญประจำปีของกองทุน/ทรัสต์ โดยปรับรูปแบบให้กองทุน/ทรัสต์จัดให้มีช่องทางการสื่อสารและรายงานข้อมูลกับผู้ถือหน่วยในลักษณะ two-way communication เพื่อให้ผู้ถือหน่วยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ และให้จัดทำสรุปประเด็นคำถามและคำตอบเพื่อให้ผู้ถือหน่วยทราบ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(2) ปรับปรุงหน้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์ของ REIT และ Infra Trust ภายหลังการเสนอขายให้สามารถปฏิบัติต่างจากข้อผูกพันที่ให้ไว้ในเอกสารต่าง ๆ ของทรัสต์ได้ โดยต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหน่วยที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่มีเสียงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละ 10

(3) ปรับปรุงเกณฑ์การประกันรายได้ของ REIT ที่กำหนดให้ผู้ประกันรายได้ต้องผูกพันเป็นลูกหนี้ร่วมกับผู้เช่า และต้องมีข้อตกลง 3 ฝ่ายระหว่างผู้ประกันรายได้ ผู้เช่า และ REIT ว่า ในกรณีที่ผู้ประกันรายได้ไม่ปฏิบัติตามสัญญา ให้ถือว่าผู้เช่าผิดสัญญาเช่านั้น ให้นำมาใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ประกันรายได้และผู้เช่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=891 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง email : [email protected] vari[email protected] และ [email protected] จนถึงวันที่ 26 เมษายน 2566