คปภ. เตรียมความพร้อมคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านประกันภัยเต็มสูบ

HoonSmart.com>>คปภ. เข้าร่วมงาน “PDPA Going Forward ก้าวไปข้างหน้ากับ PDPA” จัดโดย สคส.) ร่วมกับ สมาคมเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย (DPOA) ย้ำความสำคัญของการปฏิบัติตาม PDPA ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงาน คปภ. ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในงาน “PDPA Going Forward ก้าวไปข้างหน้ากับ PDPA” ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) ร่วมกับ สมาคมเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย (DPOA) ณ โรงแรมอัศวิน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ นั้น

ที่ผ่านมาสำนักงาน คปภ. ได้เน้นย้ำความสำคัญของการปฏิบัติตาม PDPA ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้มีการบูรณาการความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานกำกับดูแลภาคธุรกิจการเงิน ทั้ง ธปท. และ ก.ล.ต. ตามที่ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของภาคธุรกิจการเงิน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ในการกำหนดนโยบาย และกรอบการกำกับดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของภาคธุรกิจการเงินให้มีความสอดคล้องและมีกระบวนการในการกำกับดูแลที่สอดรับกัน รวมถึงให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดระหว่างกัน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในภาคธุรกิจการเงินและให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของภาคธุรกิจการเงินเป็นไปอย่างราบรื่น และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างแท้จริง

เลขาธิการ คปภ. กล่าวด้วยว่า ธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจที่มีการดำเนินธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ เพื่อใช้ในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย การพิจารณารับประกันภัย รวมถึงการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และในส่วนของสำนักงาน คปภ. ได้มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อดำเนินการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจประกันภัย รวมถึงการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. ตลอดระยะเวลาที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ สำนักงาน คปภ. ได้จัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงาน คปภ. รวมถึงได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากภาคธุรกิจประกันภัยในการจัดทำแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของภาคธุรกิจประกันภัย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งสิ้น 4 ฉบับ

กล่าวคือ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2564 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าสำหรับธุรกิจประกันชีวิต พ.ศ. 2564

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าสำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย พ.ศ. 2564 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เอาประกันภัยสำหรับการตรวจสอบและประเมินวินาศภัย พ.ศ. 2564

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แนวนโยบายและแนวปฏิบัติที่ใช้ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงแนวทางปฏิบัติและเอกสารทางกฎหมายที่สนับสนุนการปฏิบัติตามข้อกำหนด สำนักงาน คปภ. จึงได้มีการจัดอบรมให้กับภาคธุรกิจประกันภัยและบุคลากรของสำนักงาน คปภ. ตามโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อปลายปี 2565 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ในมิติของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนของการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. ก็ได้มีการตระหนักถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงาน คปภ. ได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย อย่างรอบด้าน และได้จัดทำแบบฟอร์มเอกสารทางกฎหมายต่าง ๆ ภายในของสำนักงาน คปภ. เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. สอดคล้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอีกด้วย

“ธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจที่มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประกอบการดำเนินธุรกรรม ไม่ว่าจะเป็นการนำข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้สนับสนุนการพิจารณารับประกันภัย การปฏิบัติตามสัญญาประกันภัย และการให้บริการลูกค้า สำนักงาน คปภ. จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารจัดการการได้มาและการปกป้องข้อมูลของลูกค้าทั้งข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปและข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของธุรกิจประกันภัย โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สำนักงาน คปภ. ได้เตรียมความพร้อมสำหรับภาคธุรกิจประกันภัยเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในหลายมิติและจะบูรณาการความร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงานกำกับดูแลภาคธุรกิจการเงิน ตลอดจนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับธุรกรรมประกันภัยจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย