NER ลุยยุทธศาสตร์ ESG เปิดห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้

HoonSmart.com >> NER ลุยยุทธศาสตร์ ESG สานต่อโครงการ “NER ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้” เร่งแก้ไขปัญหาขาดสื่อการเรียนการสอนในห้องสมุดในโรงเรียนพื้นที่ชนบท

เกศนรี จองโชติศิริกุล

ห้องสมุดโรงเรียน เป็นแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่มีความสำคัญยิ่งต่อนักเรียนและครูผู้สอน ในการเรียนรู้ศึกษาค้นคว้า แสวงหาคำตอบ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดทำโครงการนี้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ห้องสมุดของโรงเรียนมีหนังสือที่มีสาระประโยชน์ มีปริมาณที่เพียงพอ และเหมาะสมตรงกับความต้องการของผู้เรียนรู้และส่งเสริมบรรยากาศการอ่านและการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

คุณเกศนรี จองโชติศิริกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาด/ควบคุมคุณภาพ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์  (NER)   เปิดเผยว่า ประเทศไทยยังคงเผชิญกับโรงเรียนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ตามต่างจังหวัด ขาดแคลนหนังสือ ส่งผลให้เด็กบางคนขาดทักษะการอ่านและมีความรู้ไม่ครอบคลุม

เพื่อเร่งแก้ไขปัญหานี้ในโรงเรียนพื้นที่ชนบท และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น บริษัทจึงตั้งเป้าหมายของโครงการนี้เพื่อ
1. เพื่อให้นักเรียนได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลการศึกษาหาความรู้
2. เพื่อให้ห้องสมุดมีหนังสือที่มีสาระประโยชน์ และเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน
3. เพื่อส่งเสริมการรักการอ่านและการเรียนรู้ให้มากขึ้น
4. เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับนักเรียนและครูผู้สอน
5. เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน

หนึ่งในพันธกิจมุ่งมั่นคืนประโยชน์สู่สังคม จึงเดินหน้าสานต่อโครงการปันน้ำใจ ห่วงใยโรงเรียน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ย้ำยุทธศาสตร์ด้านการจัดการคุณภาพชีวิต 1 ใน 3 แกนหลักยุทธศาสตร์แนวคิดพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ESG ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (corporate social responsibility หรือ CSR) ในปี 2564 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยบริษัทได้พัฒนาห้องสมุดไปแล้วจำนวน 9 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนทั้งหมดอยู่ภายในระยะรัศมีห่างจากโรงงานที่อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ไม่เกิน 6 กิโลเมตร ดังนี้

ปี 2564
1.โรงเรียนบ้านบาตร
2.โรงเรียนบ้านโคกเพชร
3.โรงเรียนบ้านกระสัง

ปี 2565
1.โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ
2.โรงเรียนบ้านตลุงเก่า
3.โรงเรียนบ้านโคกย่าง
4.โรงเรียนวัดบ้านประทัดบุ
5.โรงเรียนบ้านโคกกลาง
6.โรงเรียนบ้านหนองม่วง

โดยใน 2566 บริษัทมีแผนที่จะปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยคัดเลือกจาก 9 โรงเรียนที่ได้พัฒนาห้องสมุดไปแล้ว เลือกจากโรงเรียนที่มีความพร้อมด้านสถานที่ ด้านการติดตั้งตัวรับสัญญาณอินเทอร์เน็ต และด้านบุคลากรที่มีความรู้ความเชียวชาญในการให้คำปรึกษากับนักเรียนในการค้นคว้าหาความรู้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ได้มีโครงการดำเนินการด้านสุขอนามัยในโรงอาหารของโรงเรียน และมีโครงการที่จัดหาอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬา ให้เยาวชนได้ใช้ประโยชน์อีกด้วย

สุดท้ายนี้ ทางบริษัทขอเชิญชวนทุกท่านในการร่วมบริจาคหนังสืออ่านเล่น และ หนังสือนอกเวลา สภาพดี กับโครงการ ปันหนังสือเพื่อน้อง เพื่อนำไปบริจาคให้กับโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยท่านสามารถนำหนังสือมาร่วมบริจาคได้ที่ ส่วนงานประชาสัมพันธ์ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) อาคารเซ็นทรัล ซิตี้ ทาวเวอร์ บางนา ชั้น 28 จ.กรุงเทพฯ หรือ โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่