3BB เหลือจ่ายค่าเช่าให้ JASIF อีก 43 ลบ. ครบกำหนด 30 มี.ค.

HoonSmart.com>>บลจ.บัวหลวง ในฐานะบริษัทจัดการของ JASIF ชี้แจง ปัจจุบัน”ทริปเปิลที บรอดแบนด์”หรือ TTTB (3BB) จ่ายค่าเช่าส่วนใหญ่มาแล้ว และยังมียอดค้างชำระไม่เกิน 43 ล้านบาท ซึ่ง 3BB สามารถชำระล่าช้าได้ไม่เกิน 15 วัน จะครบกำหนดชำระ 30 มี.ค. ระหว่างนี้ 3BB จะต้องเสียค่าปรับ 7.50% ต่อปีจนกว่าจะชำระค่าเช่าครบ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอรเ์น็ต จัสมิน (JASIF) ขอเรียนว่า จากข่าวที่ปรากฎในสื่อเรื่อง บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ (3BB)จ่ายค่าเช่าให้กองทุนไม่ครบถ้วนนั้น

บริษัทจัดการ ขอชี้แจงว่า ณ ปัจจุบัน ทาง 3BB ได้ชำระค่าเช่าส่วนใหญ่มาแล้วแต่ยังมียอดค้างชำระบางส่วนจำนวนไม่เกิน 43 ล้านบาท ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่าระหว่างกองทุน กับ 3BB นั้น 3BB สามารถชำระค่าเช่าล่าช้าได้ไม่เกิน 15 วัน นับจากวันครบกำหนดชำระ (Due date) ซึ่งจะครบกำหนด ในวันที่ 30 มีนาคม 2566

โดยในระหว่างนี้ 3BB จะต้องเสียค่าปรับในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปีจนกว่าจะชำระค่าเช่าครบถ้วน โดยบริษัทจัดการจะติดตามประเด็นดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และหากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับผลกระทบที่มีนัยสำคัญ จะรายงานความคืบหน้าต่อไป