ธปท.ต่ออายุมาตรการ 1 ปี สินเชื่อฟื้นฟู-ปรับตัว

HoonSmart.com>>แบงก์ชาติขยายเวลามาตรการสินเชื่อฟื้นฟู สินเชื่อเพื่อการปรับตัว ต่อไปจนถึงวันที่ 9 เม.ย.67 หลังช่วยลูกหนี้แล้ว 61,073 ราย รวมทั้งสิ้น 222,324 ล้านบาท แต่ยังต้องช่วยเหลือต่อไป  ส่วนโครงการพักทรัพย์ พักหนี้ ครบกำหนด 9 เม.ย.66 ไม่มีการต่ออายุ มองธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรมฟื้นตัวแล้ว ลูกหนี้มีอำนาจต่อรอง ที่ผ่านมาอนุมัติให้จำนวน 476 ราย รวมยอดสินทรัพย์ที่ตีโอนทั้งสิ้น 72,057 ล้านบาท

น.ส.สุวรรณี เจษฎาศักดิ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า   ธปท. ได้ออกมาตรการสินเชื่อฟื้นฟู และโครงการพักทรัพย์ พักหนี้ ตั้งแต่เดือน เม.ย. 2564 และติดตามผลการดำเนินมาตรการมาอย่างต่อเนื่อง แม้กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวม ฟื้นตัวเข้าใกล้ระดับก่อนการแพร่ระบาดของโควิด 19 แล้ว แต่ยังไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะในภาคบริการบางสาขา ที่ยังมีกิจกรรมในระดับต่ำ ดังนั้น ธปท. ร่วมกับกระทรวงการคลัง โดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

1. ขยายระยะเวลามาตรการสินเชื่อฟื้นฟู รวมถึงสินเชื่อเพื่อการปรับตัว ต่อไปอีก 1 ปี จนถึงวันที่ 9 เม.ย. 2567 เพื่อให้ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ได้รับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง รวมถึงเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจที่ต้องการปรับตัว

2. ไม่ขยายอายุโครงการพักทรัพย์ พักหนี้ เนื่องจากเห็นว่ากลุ่มผู้ประกอบการที่มีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันกับสถาบันการเงิน โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว และโรงแรม เริ่มฟื้นตัวจากการเปิดประเทศแล้ว อย่างไรก็ดี ลูกหนี้ยังสามารถเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินได้

3. โอนวงเงินคงเหลือของโครงการพักทรัพย์ พักหนี้ หลังสิ้นสุดมาตรการ มารวมไว้เป็นวงเงินภายใต้มาตรการสินเชื่อฟื้นฟูต่อไป ซึ่งจะทราบวงเงินคงเหลือดังกล่าวในวันที่ 9 เม.ย. 2566

“ธปท. หวังว่าการขยายเวลาให้กับมาตรการสินเชื่อฟื้นฟู และสินเชื่อเพื่อการปรับตัวในครั้งนี้ จะสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบให้ได้รับสภาพคล่อง และความช่วยเหลือเพิ่มเติม ตลอดจนเอื้อต่อการเพิ่มศักยภาพของธุรกิจให้สอดรับกับ new normal ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยได้ต่อเนื่อง” น.ส.สุวรรณี ระบุ

สำหรับความคืบหน้าล่าสุด ณ วันที่ 13 มี.ค. 2566 ธปท. ได้อนุมัติมาตรการสินเชื่อฟื้นฟู (รวมสินเชื่อเพื่อการปรับตัว) ให้แก่ลูกหนี้แล้วจำนวน 61,073 ราย รวมทั้งสิ้น 222,324 ล้านบาท คิดเป็นเกือบ 90% ของวงเงินที่ตั้งไว้ ซึ่งมีการกระจายตัวดีทั้งระดับขนาด ประเภทธุรกิจ และภูมิภาค และยังมีวงเงินคงเหลือ 27,676 ล้านบาท

นอกจากนี้ ได้อนุมัติสินเชื่อโครงการพักทรัพย์ พักหนี้ ให้แก่ลูกหนี้ 476 ราย รวมยอดสินทรัพย์ที่ตีโอนทั้งสิ้น 72,057 ล้านบาท คิดเป็น 72% ของวงเงินที่ตั้งไว้ และยังมีวงเงินคงเหลือ 27,943 ล้านบาท โดยทั้ง 2 มาตรการ จะครบกำหนด 2 ปี ในวันที่ 9 เม.ย. 2566 นี้