MFC ขนทัพสมาชิกกองทุนส่วนบุคคลกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์เยี่ยมชม ‘OR’

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี (MFC) โดย กิตติคม สุทธิวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายลูกค้าสถาบัน ได้จัดกิจกรรมพาลูกค้ากองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ ทั้งสิ้น 20 ท่าน เข้าเยี่ยมชมการบริหารงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR) ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ สถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำและธุรกิจ (OR Academy) อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก วิไลวรรณ กาญจนกันติ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารการเงิน ให้การต้อนรับคณะฯ และ ปิติรัตน์ รัตนโชติ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ได้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การบริหารกิจการบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR)” ก่อนเข้าเยี่ยมชมห้อง Simulation เพื่อเสริมความเข้าใจถึงธุรกิจของ OR ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ สถานีบริการน้ำมัน, ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น, การเติมน้ำมันอากาศยาน, ก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG และธุรกิจ FIT Auto โดยในการนี้ผู้บริหารของ OR ได้ให้ความมั่นใจแก่ผู้เยี่ยมชมถึงสถานะการเป็นรัฐวิสาหกิจของ OR