ฺB เพิ่มทุน 1.2 พันล้านบ. ลงทุนโรงไฟฟ้า “เดอะเมกะวัตต์” เพิ่ม

HoonSmart.com >> บอร์ด B ไฟเขียวเพิ่มทุน 1.2 พันล้านบาท  ขายผู้ถือหุ้นเดิม 1 เดิม ต่อ 6 หุ้นใหม่ หุ้นละ 0.06 บาท เตรียมเงินซื้อหุ้นเมกะวัตต์เพิ่ม-รองรับการลงทุนในอนาคต

ปัญญา บุญญาภิวัฒน์

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี จิสติกส์  (B)  เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัท อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน 15,873.33 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 3,050 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 18,923.36 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 23,343.14 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท  จัดสรรดังนี้

เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 20,761.5 ล้านหุ้น สัดส่วน 6 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ เสนอขายหุ้นละ 0.06 บาท  มูลค่า 1,245.69 ล้านบาท กำหนดจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้น 22-26 พ.ค.นี้

รองรับการปรับสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 6 ( B-W6)   905.8 ล้านหุ้น และจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 7 ( B-W7) จำนวน  1,675.68 ล้านหุ้น

สำหรับวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนในครั้งนี้  แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1.เงินเพิ่มทุนสัดส่วน 46% ใช้เพื่อซื้อหุ้นของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด จำนวนหุ้นไม่เกิน 4.96 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 115 บาท คิดเป็นเงินมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 570 ล้านบาท 2. เงินเพิ่มทุนลัดส่วน 29 % เพื่อขยายกิจการและลงทุนในอนาคต และ3. สัดส่วน25% เพื่อเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อยและชำระหนี้สิน

“ กลุ่ม B มีแนวโน้มการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง  จำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุน การขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท รวมทั้งช่วยเสริมให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่เข้มแข็ง สร้างความพร้อมรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต ทำให้บริษัทมีความสามารถในการสร้างรายได้และกำไรเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น และส่งผลดีต่อมูลค่าหุ้นของบริษัทในอนาคต” นายปัญญากล่าว

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM 2023) ในวันอังคาร 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น ณ สำนักงานเลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร