DRT กางแผนรับมือความเสี่ยงต้นทุนผลิตขาขึ้น

HoonSmart.com>> “ผลิตภัณฑ์ตราเพชร”ตอกย้ำแนวคิด Circular Economy บริหารความเสี่ยงด้านต้นทุนการผลิตยังอยู่ในช่วงขาขึ้น เน้นเพิ่มประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต พร้อมรักษาอัตราเดินเครื่องจักรเฉลี่ย 90% หนุนเติบโตทั้งปี 5% ตามแผน    

นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร( DRT) เปิดเผยว่า การดำเนินธุรกิจในปีนี้ยังมีความท้าทายเชิงการบริหารจัดการด้านต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน ดังนั้น บริษัทฯ จึงยึดแนวทาง Circular Economy หรือ การบริหารจัดการด้านทรัพยากรและพลังงานหมุนเวียนอย่างคุ้มค่า โดยหลัก 3R หรือ Reduce Reuse Recycle อย่างต่อเนื่อง เพื่อบริหารจัดการด้านต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และช่วยส่งเสริมขีดความสามารถการแข่งขันการทำตลาดผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างภายใต้แบรนด์ ‘ตราเพชร’ ผลักดันเป้าหมายปีนี้เติบโต 5% ตามแผน  
          
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการดำเนินโครงการรวมทั้งสิ้น 62 โครงการ โดยมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในทุกขั้นตอน เช่นโครงการเพื่อลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต จำนวน 21 โครงการ การลดต้นทุนจากการจัดการวัตถุดิบและการใช้วัตถุดิบและวัสดุทดแทน 17 โครงการ และโครงการลดการใช้พลังงาน จำนวน 12 โครงการ รวมถึงนำระบบหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติและ IoT ช่วยลดภาระการทำงานซ้ำๆ ลดค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุง เพื่อยกระดับโรงงานไปสู่ Smart Factory โดยสามารถรักษาอัตราการเดินเครื่องจักรเฉลี่ยทั้งปีไม่ต่ำกว่า 90% พร้อมมุ่งวิจัยและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ ‘ตราเพชร’ ด้วยแนวคิด Function x Fashion และบริหารจัดการด้าน Product Mix เพื่อรักษาอัตราการทำกำไรขั้นต้นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 
 
“ปีนี้เราจะมุ่งเน้นบริหารความเสี่ยงด้านปัจจัยต้นทุนการผลิตทั้งวัตถุดิบและพลังงานที่มีเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยพยายามรักษาอัตราการเดินเครื่องจักร และบริหาร Product Mix ให้มีประสิทธิภาพ รองรับความต้องการสินค้าวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นในทุกช่องทางขาย เพื่อผลักดันเป้าหมายปีนี้ให้เติบโตตามแผนที่วางไว้” นายสาธิต กล่าว