ตลาดปลด “C” KKC 7 มี.ค. – ปลด SP วันเดียวกัน

HoonSmart.com >> ตลาดหลักทรัพย์ ปลด เครื่องหมาย ” C” หุ้น KKC หลังงบปี 2565 ส่วนผู้ถือหุ้นเป็นบวกมากกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว ขณะเดียวกันเช้านี้ ขึ้น SP เป็นเวลา 1 วัน เหตุผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นงบ และสั่งปลด 7 มี.ค. 

ตลาดหลักทรัพย์ สั่งปลดเครื่องหมาย C หุ้นบริษัท กุลธรเคอร์บี้ ( KKC )  ตั้งแต่ 7 มี.ค. 2566 เป็นต้นไป หลังจากส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว
สำหรับงบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

บริษัท ฯ  รายงานผลดำเนินงานปี 2565 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2565 ขาดทุนสุทธิ 807.67 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 0.54 บาท  ขาดทุนมากขึ้น 286.35 ล้านบาท หรือ 54.92% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน ขาดทุน 521.32 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 0.35 บาท

อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์ สั่งขึ้นเครื่องหมาย SP และ NP หุ้น KKC วันที่ 3 มี.ค. และปลดเครื่องหมาย 7 มี.ค. นี้ เนื่องจาก ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งสำนักงานก.ล.ต.อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้

บริษัท ฯ ชี้แจง Q4/65 ขาดทุน 246.7 ล้านบาท หรือ 18.7% เทียบกับรายได้จากการขาย ขาดทุนเพิ่มทุนจากไตรมาส Q3/65 และไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 15.2% และ 14% ตามลำดับ  กลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และรูปแบบการดำเนินงาน รวมถึงมาตรการและนโยบายการบริหารด้านต่าง ๆ  ให้เกิดประสิทธิผลมากขึ้น