KTAM บริการหักบัญชี “ซื้อกองทุนอัตโนมัติ” ผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย

HoonSmart.com>> “บลจ.กรุงไทย” เพิ่มทางเลือกสำหรับลูกค้าที่มีบัญชีธนาคารกสิกรไทย เปิดบริการสมัครหักบัญชีซื้อกองทุนอัตโนมัติ ผ่านแอปพลิเคชัน KTAM Smart Trade

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย (KTAM) ได้เปิดบริการสมัครหักบัญชีซื้อกองทุนอัตโนมัติ สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีธนาคารกสิกรไทย [KBANK] ผ่านแอปพลิเคชัน KTAM Smart Trade จากเดิมที่เปิดให้บริการเฉพาะธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 ก.พ. 2566 ที่ผ่านมา บนแอปพลิเคชัน KTAM Smart Trade ผ่านระบบปฏิบัติการ iOS เวอร์ชั่น 2.0.35 และ Android เวอร์ชั่น 2.0.37 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/KTAM_KODD

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการได้ที่ บลจ.กรุงไทย โทร. 0-2686-6100 กด 9 หรือธนาคารกรุงไทยและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือศึกษารายละเอียดได้ที่ www.ktam.co.th สนใจเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชั่น KTAM Smart Trade ได้ที่ https://bit.ly/KTSTSignIn

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน