บอร์ด DPAINT จ่ายปันผล 0.162 บาท/หุ้น ขึ้น XD 14 มี.ค.

HoonSmart.com>>บอร์ด”สีเดลต้า”(DPAINT) มีมติจา่ยเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตรา 0.162 บาทต่อหุ้น วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) 14 มี.ค.66 วันที่จ่ายปันผล 24 พ.ค. 66

บริษัท สีเดลต้า (DPAINT) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 66 มีมติจ่ายปันผลเป็นเงินสดจากำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร และกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ให้กับผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.162 บาทต่อหุ้น โดยวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) 15 มี.ค. 2566 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) 14 มี.ค. 2566 วันที่จ่ายปันผล 24 พ.ค. 2566