กรุงเทพประกันชีวิต ผนึกพันธมิตร ยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านที่ปรึกษาทางการเงินรุ่นใหม่

HoonSmart.com>>กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมการให้ความรู้ทางการเงิน กับ 3 องค์กรพันธมิตรหลัก  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้มีความมั่นคงทั้งทางด้านการเงินและสุขภาพ โดยความร่วมมือแรกดำเนินการผ่านโครงการ Grand Open House Bangkok Life Smart Leader ในการพัฒนาบุคลากรคนรุ่นใหม่ในเส้นทางอาชีพตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน

โชน โสภณพนิช

ปัจจุบันธุรกิจประกันชีวิตมีการพัฒนาทั้งในด้านของผลิตภัณฑ์ที่ตอบความต้องการของคนรุ่นใหม่ นอกจากทำหน้าที่ปกป้องความเสี่ยงด้านต่างๆ แล้ว ยังช่วยในการสะสมความมั่งคั่งได้อีกด้วย กรุงเทพประกันชีวิต จึงได้ร่วมมือกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่ครอบคลุมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในธุรกิจประกันชิวิต  ซึ่งประกอบด้วย แผนการสนับสนุนความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงด้วยประกันชีวิต โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การให้การสนับสนุนด้านความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีทางการแพทย์และความสำคัญของประกันสุขภาพ จาก โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และ การให้ความรู้และประสบการณ์การทำงานแบบตัวแทนมืออาชีพ โดยบริษัท นิปปอนไลฟ์ อินชัวร์รันส์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น

นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต กล่าวว่า “ความร่วมมือกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาการในด้านต่างๆ มาร่วมสนับสนุนในการยกระดับธุรกิจประกันชีวิต ทั้งในด้านการสร้างพัฒนาบุคคลากรในธุรกิจประกันชีวิต ไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบความต้องการของคนรุ่นใหม่ๆ เป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็น โดยในส่วนของกรุงเทพประกันชีวิตเราจะให้ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงิน และหลักสูตรการอบรมอย่างมืออาชีพ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นองค์ประกอบที่สามารถพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสายอาชีพตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน ให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิต และช่วยให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน จะช่วยให้ธุรกิจประกันชีวิตสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้มีความมั่นคงทั้งทางด้านการเงินและด้านสุขภาพ”

ด้าน รศ.ดร. วิเลิศ ภูริวัชร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายที่จะพัฒนานิสิตนักศึกษา ผู้ประกอบการไทย เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของตนเองเข้าสู่มาตรฐานระดับโลก ซึ่งคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ มีความเชี่ยวชาญในการบริหารธุรกิจและการบริหารความเสี่ยง เห็นความสำคัญในการสร้างความตระหนักของการประกันชีวิตและประกันสุขภาพ ซี่งเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่สำคัญที่จะช่วยสร้างความมั่นคงทางด้านการเงินและสุขภาพของคนไทย”

โดย น.ท. นพ. สราวุฒิ เนียมลอย Head of Insurance & Medical Assistance โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “บำรุงราษฎร์เล็งเห็นถึงความสำคัญของพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพของคนไทยมาโดยตลอด รวมถึงการมุ่งยกระดับด้านบริการสุขภาพของโรงพยาบาลฯ ให้เป็นจุดหมายแห่งการดุแลสุขภาพและสุขภาวะที่น่าเชื่อถือที่สุด ในหลายกรณีที่การเลือกแนวทางในการรักษาที่เหมาะสมสำหรับอาการของแต่ละบุคคลนั้น อาจต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มเติมหรือมีภาระด้านรายจ่ายค่ารักษาพยาบาลมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือโรคที่มีความซับซ้อน ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบกับแผนการเงินที่จัดเตรียม โดยเฉพาะแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุ ความร่วมมือกับพันธมิตรในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสที่บำรุงราษฎร์จะได้นำศักยภาพในด้านการรักษาพยาบาลในระดับคุณภาพมาตรฐานสากล ช่วยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนได้ทราบและตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพ ตลอดจนแนวทางในการดูแลรักษาพยาบาลอีกด้วย”

สำหรับทางด้านบริษัท นิปปอนไลฟ์ อินชัวรันส์ จำกัด ได้ให้ความร่วมมือในโครงการ Grand Open House Bangkok Life Smart Leader โดยการนำประสบการณ์ในการพัฒนาตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งธุรกิจประกันชีวิตได้รับการยอมรับและถูกนำมาใช้ในการสร้างความมั่นคงของชีวิต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสร้างมุมมองและเห็นโอกาสในการเป็นตัวแทนฯ ซึ่งเป็นอาชีพที่มีคุณค่าทั้งต่อตัวเองและสังคมโดยรวมด้วย”

ทั้งนี้ คาดหวังว่าโครงการนี้จะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้มีความมั่นคงทั้งทางด้านการเงินและสุขภาพ สร้างอาชีพที่มีคุณค่าพัฒนาศักยภาพบุคลากรได้อย่างไม่มีขีดจำกัดและยังมีโอกาสต่อยอดเป็นเจ้าของธุรกิจ สร้างประโยชน์ให้สังคมเพิ่มมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป