ก.ล.ต.จ่อออกประกาศรองรับการเปิดเผยข้อมูล “กองทุนยั่งยืน” ตามมาตรฐานอาเซียน

HoonSmart.com>> ก.ล.ต.เฮียริ่งหลักการและร่างประกาศรองรับการเปิดเผยข้อมูล “กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน” ตามมาตรฐานกลางของอาเซียนด้านการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนอย่างยั่งยืน สะท้อนความมุ่งมั่นของไทยในการส่งเสริมการลงทุนที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน ตามแผนปฏิบัติการเชื่อมโยงตลาดทุนอาเซียนระหว่างปี 2564 – 2568

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ความสำคัญในเรื่องการยกระดับระบบนิเวศ (ecosystem) ที่เอื้อต่อการพัฒนาตลาดทุนที่ยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง โดยประเทศไทยได้ออกแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลของ SRI Fund เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 เพื่อสนับสนุนให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) คำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาล (ESG) ในการบริหารจัดการกองทุนรวม เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนให้ผู้ออกหลักทรัพย์ (issuers) คำนึงถึงประเด็นด้าน ESG เพื่อเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนความยั่งยืนสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังมีพันธกิจที่สำคัญในระดับนานาชาติเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนที่ยั่งยืน โดยได้ร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนอาเซียน (ASEAN Capital Markets Forum: ACMF) ออกมาตรฐานกลางของอาเซียนด้านการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนอย่างยั่งยืน (ASEAN Sustainable and Responsible Fund Standards : SRFS) เพื่อให้ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนมีข้อกำหนดพื้นฐานด้านการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับความยั่งยืนของกองทุนรวมที่สอดคล้องเป็นมาตรฐานเดียวกันและลดปัญหาด้านการฟอกเขียว (greenwashing) ซึ่งจะช่วยให้กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืนในตลาดทุนอาเซียนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งนี้ การปฏิบัติตาม ASEAN SRFS เป็นไปตามความสมัครใจของ บลจ. โดยกำหนดให้ บลจ. ยังคงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืนในประเทศที่กองทุนรวมนั้น ๆ จัดตั้งด้วย

ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการและร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลของ SRI Fund ตาม ASEAN SRFS และกำหนดให้กองทุนรวมที่ประสงค์จะเปิดเผยข้อมูลตาม ASEAN SRFS จะต้องเป็น SRI Fund ร่วมด้วย ซึ่งจะทำให้ บลจ. มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับความยั่งยืนของกองทุนรวมตามที่ ASEAN SRFS กำหนด รวมทั้งจัดทำรายงานเกี่ยวกับกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ภายในประเทศที่ ก.ล.ต. กำหนดด้วย เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกับ SRI Fund ในประเทศกองอื่น

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการและร่างประกาศรองรับการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund) ตามมาตรฐานกลางอาเซียน ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=875 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail sireetho@sec.or.th จนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2566

ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ACMF ได้ที่เว็บไซต์ ASEAN Capital Markets Forum (theacmf.org) ASEAN SRFS เป็นหนึ่งในแผนปฏิบัติการเชื่อมโยงตลาดทุนอาเซียนระหว่างปี 2564 – 2568 ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ ASEAN Sustainable and Responsible Fund Standards.pdf (theacmf.org) และ ACMF Action Plan 2021-2025.pdf (theacmf.org)