EXIM BANK ต้อนรับ NT เข้าดูงานด้านการกำกับการปฏิบัติงาน-PDPA

ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี  รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับนางช่อทิพย์ รื่นนาม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มกฎหมาย บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ  (NT) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ NT ซึ่งเข้าศึกษาดูงานด้านการกำกับการปฏิบัติงานและการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ EXIM BANK เพื่อพัฒนาการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่